O-STA

Javni razpis: Garancije za bančne kredite

Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z bankami razpisuje garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen produkta:

 • spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu,
 • izboljšanje tržnega položaja,
 • širitev dejavnosti ter
 • krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Postopek pridobitve garancije

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom (seznam bank je objavljen v okviru javnega razpisa) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za delno zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje kredita.

Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0 %

Kolikšna je višina razpisanih sredstev?

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 30.000.000 evrov. Od tega je predvideno:

 • 22.400.000 evrov izdajanju garancij za mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge,
 • 7.600.000 evrov pa je namenjeno izdajanju garancij za mlada mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.100.000 evrov. Od tega je predvideno :

 • 5.206.430 evrov sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge,
 • 1.893.570 evrov sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za mlada mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Prijavijo se lahko podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Pogoji:

 • ohranjanje zaposlenih do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2017,
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.

Kolikšna je višina upravičenih stroškov?

Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za investicijska vlaganja se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).

Kredit lahko krije do največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

Oddaja vloge

Za sodelovanje na javnem razpisu mora vlagatelj predložiti vlogo pisno po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada v predpisanem roku iz javnega razpisa. Roki za predložitev vlog so: 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.09. in 15.10.2015.

Več informacij o javnem razpisu: P1 TIP 2015.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/16/javni-razpis-garancije-za-bancne-kredite/