O-STA

Javni razpis za sofinanciranje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Razpoložljiva sredstva

Višina razpisanih sredstev je 2.000.000 evrov.

Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A je 500.000 evrov za leto 2015, za sklop B je 1.500.000,00 evrov za leto 2015.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti:

  • za sklop A; najmanj 10.000 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 50.000,00 evrov.
  • za sklop B; najmanj 50.000,01 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 evrov.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa in predstavljajo naslednje stroške:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniško-inštalacijska dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Rok prijave

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 26 .marec 2015, do 12.00 ure.

Odpiranje vlog bo predvidoma 30.3.2015. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljubljani in ne bo javno.

Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Več o razpisu najdete tukaj.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/18/javni-razpis-za-sofinanciranje-podjetij-in-ustvarjanje-novih-delovnih-mest/