O-STA

Do 30.000 evrov kazni za zamudo pri oddaji obračuna

Danes se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2014. Davčni obračun so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Več o temu smo pisali že tukaj.

Kdo bo kaznovan?

Kaznovan bo vsak, ki:

 • ne bo predložil davčnega obračuna oziroma obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih,
 • bo v davčni napovedi ali obračunu davka navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke,
 • ne vodi ali ne hrani poslovnih knjig in evidenc ali jih ne vodi dobro in pravilno oziroma na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obveznosti,
 • ne bo navedel davčne številke na davčni napovedi ali obračunu davka,
 • ne bo zagotovil na predpisan način izpisov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig ali evidenc oziroma ne bo omogočil dostopa ali vpogleda v svoje elektronsko vodene knjige ali evidence ali v programsko ter strojno opremo ali v baze podatkov ali ne bo zagotovil pristnosti izdanih dokumentov izdajatelja ter celovitosti vsebine izdanih dokumentov,
 • davčnemu organu na njegovo zahtevo ne bo dal na razpolago dokumentacije o elektronskem sistemu za vodenje poslovnih knjig in evidenc ali ne bo dokumentiral vsake spremembe elektronske rešitve v časovnem zaporedju na predpisan način
 • davčnemu organu v nasprotju z zakonom ne bo dal na razpolago podatkov iz evidenc, zbirk podatkov, registrov ali drugih evidenc, ki jih vodi, ali ne omogoči davčnemu organu vpogleda v svojo dokumentacijo ali dokumentacijo, s katero razpolaga povezana oseba.

Koliko bodo znašale kazni?

 • Od 800 do 10.000 evrov bo znašala kazen za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
 • od 1.200 do 15.000 evrov bo za prekršek kaznovana pravna oseba in
 • od 3.200 do 30.000 evrov bo kaznovana pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Prav tako bodo kazni doletele:

 • odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorne osebe posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (od 400 do 4.000 evrov),
 • odgovorne oseba pravne osebe (od 600 do 4.000 evrov) in
 • pravne osebe, ki urejajo (srednje ali velike) gospodarske družbe (od 800 do 4.000 evrov).

Kazni za premalo plačani davek

Ne glede na zgoraj navedene določbe pa bodo kazni za prekrške dobili tudi samostojni podjetniki in pravne osebe, ki bodo plačale premalo davka.

Samostojni podjetniki

Ne glede na zgoraj navedene določbe pa bo moral tisti samostojni podjetnik posameznik (ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), ki bo plačal premalo davka (do 5.000 evrov) plačati globo v višini 20 % od premalo plačanega davka vendar ne manj kot 1.200 evrov in ne več kot 50.000 evrov.

Pravne osebe

Z globo v višini 30 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 evrov in ne več kot 150.000 evrov, pa bo kaznovana pravna oseba. Pravna oseba, ki se šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo v višini 45 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 evrov in ne več kot 300.000 evrov.

Odgovorne osebe

Z globo v višini od 500 do 5.000 evrov se za prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo v višini od 700 do 5.000 evrov se za prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. Pravna oseba za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 900 do 5.000 evrov.

Na podjetju Data d.o.o. si več kot 40 izkušenih strokovnjakov prizadeva uresničiti podjetnikove cilje, svetovati na področju financ, davkov, načrtovati investicije, optimizirati davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnino in podobno.

Preverite podudbo računovodskih storitev

Bi želeli pridobiti več znanja s področja vodenja poslov? Vabljeni na naš seminar Abeceda poslovanja. Bi želeli svoje knjigovodstvo voditi sami? Ste vedeli, da se lahko v zgolj 5 urah naučite enostavnega knjigovodstva? Obiščite našo delavnico Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/31/do-30-000-evrov-kazni-za-zamudo-pri-oddaji-obracuna/