O-STA

Obdavčenju ne ubeži niti odpravnina (1. del)

Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi katerih se ugotavlja tudi upravičenost delavca do odpravnine. V prvem delu vam bomo predstavili pravice delavcev do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, v drugem delu pa pravice do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti in pravice do odpravnine v primeru upokojitve.

Komu pripada odpravnina?

Pravico do odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja in pogoje za uveljavljanje te pravice opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), ki delavcem priznava pravico do odpravnine v primeru:

  • prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
  • prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti,
  • prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve.

Kdaj je delavec upravičen do odpravnine?

Ker je potrebno ločiti med delovnopravnim in davčnim vidikom obravnave odpravnin, v nadaljevanju pojasnjujemo predvsem davčno obravnavo odpravnin.

Po veljavnem Zakonu o dohodnini (v nadaljevanj ZDoh-2) so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za posamezne dohodke iz delovnega razmerja, ki so kot pravica določeni z delovno pravno zakonodajo, pa je določena posebna davčna obravnava.

Kdaj delavec ni upravičen do odpravnine?

V skladu z ZDR-1, v primeru sporazumne prekinitve delovnega razmerja, delavcu odpravnina ne pripada.

Prav tako ZDoh-2 ne določa posebne davčne obravnave morebitne odpravnine, ki bi bila izplačana zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zato se v celoti všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Kratko in jedrnato smo odpravnine o zaposlitvi za določen čas povzeli že tukaj.

Skladno z ZDoh-2 se v davčno osnovo pri obdavčenju dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina, ki je izplačana kot pravica iz delovnega razmerja zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi ZDR-1, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.

Posebna davčna obravnava

Vsak nadaljnji znesek odpravnine, izplačan zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba, se v celoti všteva v davčno osnovo pri obdavčitvi dohodka iz delovnega razmerja.

Osnove za obračunavanje prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), pri čemer je treba upoštevati tudi določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP).

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) določa, da se ne glede na določbe ZPIZ-2, do ureditve v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v osnovo za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne šteje znesek odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ne plačuje dohodnina. Navedeno pomeni, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od osnove, ki je enaka osnovi za izračun in plačilo akontacije dohodnine.

Nadaljujte branje z drugim delom, v katerem smo obravnavali pravice delavcev do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti in pravice do odpravnine ob upokojitvi: Obdavčenju ne ubeži niti odpravnina (2. del).

Če imate o omenjeni tematiki dodatna vprašanja, vam lahko pomagajo naši izkušeni davčni in pravni svetovalci! Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pošljite email na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in njihovo obdavčitev, kjer vam bodo naši podjetniški svetovalci pomagali ugotoviti, katera oblike zaposlitve je iz stroškovnega vidika najbolj optimalna za vaše podjetje.

Prijava na izobraževanje

Pripravili: Anja Grahek in Ana Marija Pavlovič, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/09/obdavcenju-ne-ubezi-niti-odpravnina-2-del/