O-STA

Dopolnilno delo: Za pomoč v gospodinjstvu mora vrednotnico kupiti naročnik

Konec aprila 2014 je bil v Državnem zboru RS sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon se je začel uporabljati 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela. Ta se uporabljajo od 1. 1. 2015 dalje.

Osebno dopolnilno delo

Med novostmi, ki se uporabljajo glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so tudi vrednotnice. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 evrov (7 evrov prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 evra prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen).

Vrednotnice

Naročnik mora za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč,...), pa mora vrednotnico za posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam.

Katere pravice prinaša delo prek vrednotnice?
Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja priglašeno osebno dopolnilno delo. Vplačana vrednotnica poleg tega prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

Kje se kupi vrednotnico in koliko stane?
Vrednotnico je mogoče plačati osebno na upravni enoti. Za vrednotnico bo treba plačati devet evrov. Sedem evrov bo namenjenih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dva evra pa za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Kdo mora plačati vrednotnico?
V določenih primerih mora vrednotnico plačati naročnik, v določenih pa sam izvajalec osebnega dopolnilnega dela. Naročnik mora vrednotnico kupiti tedaj, ko bo izvajalec zanj opravljal dela, kot so npr. pomoč v gospodinjstvu ter temu podobna ali druga manjša dela. Vrednotnico mora naročnik plačati za vsak koledarski mesec posebej. Po opravljeni storitvi izvajalec naročniku izda račun. Davčni upravi bo moral izvajalec polletno poročati o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela.

V katerem primeru bo moral vrednotnico plačati izvajalec osebnega dopolnilnega dela?
Vrednotnico mora plačati izvajalec, ki:

  1. izdeluje in prodaja izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
  2. izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja;
  3. nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki;
  4. melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.

Izvajalec mora vrednotnico plačati za koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal. Po opravljeni storitvi bo izvajalec naročniku izdal račun. Davčni upravi bo moral izvajalec polletno poročati o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela.

Kje lahko naročnik vidi seznam oseb, ki opravljajo osebna dopolnilna dela?
Takšen seznam vodi Ajpes. Seznam vsebouje podatke, kot so ime, priimek, davčna številka, kontaktni podatek in dela, ki jih je nekdo na podlagi priglasitve osebnega dopolnilnega dela pripravljen opravljati. Seznam je javen, podatki v njem pa brezplačno dostopni. Osebni podatki izvajalcev osebnega dopolnilnega dela ne bodo javni.

Ali se mora registrirati tudi naročnik?
Ne.

Je prihodek od osebnega dopolnilnega dela lahko neomejen?
Ne. Skupen prihodek od osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v državi. Za plačno primerjavo zakon določa povprečno plačo v preteklem koledarskem letu. V posameznem polletju prihodek ne bo smel presegati 2.974,32 evrov.

Če se želite podrobno seznaniti z različnimi oblikami dela, vas vljudno vabimo, da obiščete seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/14/dopolnilno-delo-za-pomoc-v-gospodinjstvu-mora-vrednotnico-kupiti-narocnik/