O-STA

Ste vedeli? Obročno odplačevanje davkov tudi za podjetja

Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, ima naslednje možnosti:

1) Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev (ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode).
2) Plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 12 mesecev (ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode, predložiti pa je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register).

Odlog ali obročno odplačevanje davkov v primeru hujše gospodarske škode

Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, zaradi posledic hujše gospodarske škode ima možnost odloga ali obročnega odplačevanja davkov.

Za davčne zavezance velja, da se jim lahko v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) dovoli odlog plačila davka za dve leti ali dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev.

Kdo je opravičen do odloga ali obročnega odplačevanja davkov?

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičeni naslednji poslovni subjekti:

 • pravne osebe oziroma združenje oseb*;
 • samostojni podjetniki posamezniki in
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

*vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti

Pogoji za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davkov

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov) in
 • odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Ne glede na izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih kriterijev, se lahko davčnemu zavezancu odobri odlog ali obročno odplačevanje davka, če je sodišče izdalo pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju.

Vložitev vloge

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Odlog ali obročno odplačevanje davka z zavarovanjem

Davčni organ dovoli plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih ali dovoli odlog za največ 12 mesecev, če vlagatelj predloži ustrezen instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Kdo je opravičen do odloga ali obročnega odplačevanja davkov?

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičene tako fizične osebe kot tudi poslovni subjekti.

Vložitev vloge

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka z zavarovanjem je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Davki, ki jih ni mogoče odložiti ali obročno odplačevati

Odlog in obročno odplačevanje ni dovoljeno za naslednje obveznosti:

 • akontacije davka;
 • davčni odtegljaj;
 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje;
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti;
 • izrečene globe in stroške postopka o prekršku v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
 • obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Obresti za čas odloga in obročnega odplačevanja davka

Za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, za odloženi znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti po obrestni meri, ki je enaka veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, in sicer v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

Posledice pri zamudi ali delnem plačilu davka

Če davčni zavezanec ne plača obroka v roku (ali ga plača le delno), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. Na primer, če bo zavezanec zamudil s plačilom 3. obroka, z dnem zapadlosti 3. obroka zapadejo v plačilo še vsi naslednji neplačani obroki.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na naše davčne svetovalce. Pokličete jih lahko na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si.

Pošiljite povpraševanje

Vabljeni tudi na naš seminar Abeceda poslovanja, kjer boste izvedeli več o tek, kako je obdavčen podjetnik.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/15/ste-vedeli-obrocno-odplacevanje-davkov-tudi-za-podjetja/