O-STA

Amortizacija osnovnih sredstev: Za računalnike najvišja 50-odstotna

Slovenski računovodski standard 1 (2006) se uporablja pri knjigovodskem evidentiranju in vodenju opredmetenih osnovnih sredstev in je tesno povezan tudi z računovodskimi načeli.

Med opredmetena osnovna sredstva uvrščamo tisto sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto).

Najpogosteje opredmetena osnovna sredstva predstavljajo: zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, vozila, pohištvo, stroji, biološka sredstva idr.

Ob nakupu opredmetenih osnovnih sredstev ga je potrebno ovrednotiti po nabavni vrednosti (sestavljajo jo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive dajatve ter tudi stroški, npr. prevoz, namestitev, odštejejo pa se morebitni trgovinski in drugi odobreni popusti).

Podjetja in podjetniki, ki niso v sistemu DDV ali nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV, zato v nabavno vrednost prištejejo tudi DDV, ki si ga niso smeli odbiti, dobavitelj pa jim ga je zaračunal.

Ali je vključitev v sistem DDV obvezna?

Določitev stopnje amortizacije je v mikro in majhnih podjetjih (praviloma) vezana na davčno priznane najvišje stopnje, saj v primeru izbire drugačne stopnje ali drugačne metode obračunavanja, zanje pomeni dodatno administrativno/računovodsko delo, ker bi morali obračun v vsakem primeru narediti tudi z zakonskimi omejitvami po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (33. člen ZDDPO-2). Višje obračunan strošek amortizacije je davčno nepriznan odhodek.

Za lažjo predstavo spodaj podajamo primer obračuna stroška amortizacije:

Nakup računalnika v vrednosti 1000€ na dan 17.03.2015

Najvišja "davčno priznana" letna amortizacijska stopnja za računalniško (tako strojno kot programsko opremo je 50%.

Začetek amortizacije je 01.04.2014
Mesečni strošek amortizacije: 1000€ x 50 % / 12 = 41,67€
Letni strošek amortizacije: 500€

Preglednica stroška po letih:

Strošek v letuŠt. mesecev
20159375 €
201612500 €
20173125 €
1000 €

Po preteku dveh let navedena opredmetena osnovna sredstva nimajo več knjigovodske vrednosti, kar pa ne pomeni, da ga podjetje oziroma podjetnik lahko avtomatično zavrže ali preneha uporabljati - sredstvo, v kolikor je funkcionalno in vzdrževanje ekonomično, je še vedno v uporabi, dokler podjetje ocenjuje, da je rentabilno. V nasprotnem primeru se ga proda in investira v novega.

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na 5-urni delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Prijava na delavnico

Pripravila: Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/15/amortizacija-osnovnih-sredstev-za-racunalnike-najvisja-50-odstotna/