O-STA

Dohodnina 2014: Preverite, kdo je upravičen do odpisa, odloga in obročnega odplačevanja davka

V prvem delu smo pisali o obročnem plačilu davka v 3 mesečnih obrokih, v drugem delu pa pišemo o tem, kaj lahko storite, če ste socialno ogroženi ali želite davek odplačati z zavarovanjem.

Odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačevanje davka v primeru ogroženosti preživljanja

Fizičnim osebam se lahko odobri odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka ob pogoju, da bi bilo s plačilom davka ogroženo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Dovoli se lahko odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih.

Osebe, ki so upravičene do odpisa, delnega odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka

Do odpisa, delnega odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičene le fizične osebe. Izjema velja za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, za katere velja, da niso upravičeni do odpisa, delnega odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka po tej pravni podlagi, če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. Letni poračun dohodnine se šteje za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti. To pomeni, da je tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost, upravičena do odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačila davka ob predpostavki, da gre za davek, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti (vključno z poračunom dohodnine na letni ravni).

Pogoji za odobritev odpisa, delnega odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka

V postopku se ugotavlja ogroženost preživljanja davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, in sicer na osnovi njihovih dohodkov, prihrankov, premoženjskega stanja ter socialnih razmer in zdravstvenega stanja.

Vložitev vloge

Za odobritev odpisa, delnega odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Izračunajte si dohodnino za leto 2014

Odlog ali obročno odplačevanje davka z zavarovanjem

Davčni organ dovoli plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih ali dovoli odlog za največ 12 mesecev, če vlagatelj predloži ustrezen instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Osebe, ki so upravičene do odloga ali obročnega odplačevanja davka

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičene tako fizične osebe kot tudi poslovni subjekti.

Pogoji za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka

Za obročno odplačevanje davka na 12 mesecev ali za odlog plačila davka za obdobje 12 mesecev mora davčni zavezanec dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register ali predložiti ustrezen instrument zavarovanja, ki zagotavlja plačilo celotne davčne obveznosti.

Vložitev vloge

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Katerih davkov ni mogoče odpisati, odložiti ali jih odplačevati po obrokih?

Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka ni dovoljeno za naslednje obveznosti:

  • akontacije davka;
  • davčni odtegljaj;
  • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
  • prispevke za zdravstveno zavarovanje;
  • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti;
  • izrečene globe in stroškov postopka o prekršku v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
  • obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Prvi del članka najdete na povezavi.

Preberite tudi:

Potrebujete davčno svetovanje? Pokličite naše davčne svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite vaše vprašanje na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/17/dohodnina-2014-preverite-kdo-je-upravicen-do-odpisa-odloga-in-obrocnega-odplacevanja-davka/