O-STA

Prispevki za zavarovanje: Spremembe pri višini za najemodajalce

Zavezanci, ki do največ pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci (fizične osebe), so obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Mesečni znesek prispevka za sobodajalce od aprila 2015 dalje znaša 13,42 evrov, letni pa 161,00 evrov.

Zavezanci te prispevke plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec ali v letnem znesku, ki ga je treba plačati do 31. 1. v koledarskem letu, na katerega se prispevki nanašajo, oziroma v roku 30 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije.

Pavšal za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta. Za sobodajalce (fizične osebe) se prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter mesečni znesek prispevka določi na način, da se znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni pomnoži s petimi meseci, tako dobljeni znesek pa deli z 12 mesecev.

Od 1. februarja 2014 dalje se mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Za obračunsko obdobje od januarja 2015 dalje mesečni prispevek znaša 3,41 evrov, letni prispevek pa v višini 40,82 evrov.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje, od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Za obračunsko obdobje od januarja 2015 dalje mesečni prispevek znaša 10,23 evrov, letni prispevek pa v višini 122,76 evrov. Zavezanci te prispevke plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec ali v letnem znesku, ki ga je treba plačati do 31. 1. v koledarskem letu, na katerega se prispevki nanašajo, oziroma v roku 30 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/20/prispevki-za-zavarovanje-spremembe-pri-visini-za-najemodajalce/