O-STA

Od odpovednega roka do letnega dopusta: Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi

Delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1).

Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) naslednje sestavine:

 1. podatke o pogodbenih strankah (prebivališče oziroma sedež);
 2. datum nastopa dela;
 3. naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela;
 4. kraj opravljanja dela (če ni navedenega točnega kraja, velja da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca);
 5. čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas;
 6. določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom;
 7. določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa;
 8. določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih;
 9. določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače;
 10. določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta;
 11. dolžino odpovednih rokov;
 12. navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca;
 13. druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih.

Datum nastopa dela

Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.

Datum nastopa dela ni določen

Če datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.

Opravičeni razlogi po tem zakonu, zaradi katerih delavec ne začne delati, so primeri, ko je delavec opravičeno odsoten z dela po zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa jih s pogodbo o zaposlitvi določita tudi stranki sami.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj je trenutno za vaše podjetje najbolj optimalno iz stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, kjer boste dobili vpogled v različne pogodbe, na podlagi katerih lahko zaposlite novega sodelavca.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/24/od-odpovednega-roka-do-letnega-dopusta-kaj-mora-vsebovati-pogodba-o-zaposlitvi/