O-STA

Gostinci in trgovci s 50-odstotnim dodatkom za nedeljsko in nočno delo, trgovcem izraba ur

O pogojih za delo in višino plačila ob dela prostih dnevih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) smo že pisali tukaj. Podrobneje smo pogledali še v Kolektivno pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije in Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcih, ki imajo registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti v obsegu, kot to določa veljavni zakon, ki ureja delovna razmerja. Prav tako ta kolektivna pogodba velja za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce, razen če so s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in takšno osebo določena razmerja, pravice, dolžnosti ali odgovornosti urejene drugače. Kolektivna pogodba se prav tako uporablja za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.

V katerih primerih trgovci ne smejo delati ob dela prostih dnevih?

Delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, ni dovoljeno naložiti:

 • delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti. Tako delo mu je lahko omogočeno na podlagi izrecne lastnoročno podpisane pobude delavca,
 • delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas ko doji otroka,
 • enemu od delavcev - staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo. Tako delo mu je lahko omogočeno na podlagi izrecne lastnoročno podpisane pobude delavca.

Poleg tega mora delodajalec z letnim razporedom delovnega časa določiti takšen razpored delovnega časa, da delavec ne bo razporejen na delovno obveznost na najmanj pet dni v letu, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi. Praviloma je to 1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra in na velikonočno nedeljo.

V primeru, da delavec dela na ostale z zakonom določene praznike in dela proste dni, mu je delodajalec dolžan omogočiti izrabo ur, opravljenih na ta dan, najkasneje v naslednjem mesecu ali mu je te ure dolžan izplačati.

Izjeme

Omejitve ne veljajo za:

 • delodajalce, katerim država s posebnimi predpisi zaradi javnega interesa predpiše obvezno opravljanje dejavnosti,
 • delodajalce, ki opravljajo javno gospodarsko službo ali tržno dejavnost na podlagi zakona, ki ureja področje energetike.
 • družinske člane delodajalca v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, kadar le-ta izvaja dejavnost ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov kolektivne pogodbe, oziroma za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost turizma in gostinstva po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti kot glavno dejavnost.

Osnova za izračun dodatkov in plačil po spodnji tabeli je osnovna plača delavca za polni delovni čas oziroma ustrezna urna postavka.

Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, pripadajo delavcu dodatki najmanj v naslednjem odstotku od osnove:

Plačilo za čas pripravljenosti - 10 %

Plačilo za deljeni delovni čas: za vsako uro prekinitve, če pri delodajalcu ni določeno drugače - 20 %

 • Dodatek za nočno delo - 50 %
 • Dodatek za nadurno delo - 30 %
 • Dodatek za delo v nedeljo - 50 %
 • Za delo na dan državnega praznika oziroma po zakonu prostega dne pripada delavcu poleg plače dodatek za vsako opravljeno delovno uro, če mu ni mogoče zagotoviti prostega dne namesto dela na dan praznika ali na dan prostega dne, oziroma 50 %, če tega koristi. - 150 %
 • Dodatek za delo na silvestrovo (od 18. ure dalje) - 150 %.

Dodatki se med seboj ne izključujejo, razen dodatka za delo na dan praznika oziroma dela prostega dneva po zakonu in dodatka za delo v nedeljo.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj je trenutno za vaše podjetje najbolj optimalno iz stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, kjer boste dobili vpogled v različne pogodbe, na podlagi katerih lahko zaposlite novega sodelavca.

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/28/gostinci-in-trgovci-s-50-odstotnim-dodatkom-za-nedeljsko-in-nocno-delo-trgovcem-izraba-ur/