O-STA

Nezgoda na službeni poti se šteje kot poškodba pri delu

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/12), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2013, je spremenil ureditev "poškodbe pri delu". Poškodba na poti na delo in iz dela ne šteje več kot poškodba pri delu, ampak kot poškodba izven dela, razen v primerih, ko prevoz organizira delodajalec.

Po prejšnji ureditvi je bil delavec v primeru poškodbe na poti in iz dela upravičen do 100% višine nadomestila plače zaradi bolniškega staleža. S spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se poškodba na poti na delo pa prejme oškodovanec 80% nadomestila plače.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

66. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za poškodbo pri delu po tem zakonu šteje:

  • poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan;
  • poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;
  • obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Sprememba ureditve poškodbe pri delu

Od 1. 1. 2013 se kot poškodba pri delu (in z njo povezano nadomestilo v višini 100%) šteje le poškodba, ki se zgodi na:

  • redni poti na delo oziroma z dela, če prevoz organizira delodajalec in
  • službeni poti.

Obrazec ER 8

Delodajalec mora nezgodo prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije za delo na ER-8 obrazcu, sestaviti zapisnik o nezgodi, opraviti preiskavo primera ipd.. Glede na spremenjeno določbo 66. člena ZPIZ-2, po kateri se kot poškodba pri delu ne šteje poškodba, nastala na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoza ni organiziral delodajalec.

V katerih primerih ni potrebno izpolniti obrazca ER 8?

Obrazca ER 8 ni potrebno izpolniti za primere poškodb in nesreč, ki so se zgodile z lastnim prevozom na poti in iz dela. Sama poškodba se šteje kot poškodba izven dela oz. poškodba po tretji osebi izven dela.

Obveznost delavca

V vseh ostalih primerih mora delavec vsako poškodbo pri delu prijaviti delodajalcu najkasneje v 24 urah od nastalega dogodka, prav tako mora nezgodo pri delu prijaviti tudi, če zaradi nje ni takoj poiskal zdravniške pomoči.

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki je zakonska obveznost. V kolikor bi želeli opraviti ali obnoviti usposobljenost, vas vabimo na naše izobraževanje Usposabljanje iz varstva pri delu.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/29/nezgoda-na-sluzbeni-poti-se-steje-kot-poskodba-pri-delu/