O-STA

Minimalni znesek posojila za podjetja 30.000 namesto 100.000 evrov

Vlada je podaljšala roke za odobritev posojil v okviru ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij (MSP) in ukrepov finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov.

Rok za odobritev posojil podaljšan

Rok odobritev posojil je podaljšan do 31. decembra 2015, rok za za nakazila sredstev končnim prejemnikom pa do 31. decembra 2017. Hkrati so spremenili merilo števila zaposlenih pri končnih prejemnikih posojila s tri na dva ter minimalni znesek posojila s 100 tisoč na 30 tisoč.

120 milijonov za posojila za podjetja

Gospodarsko ministrstvo za oba ukrepa sicer skupno namenja 170 milijonov evrov, od tega bo 120 milijonov namenjenih posojilom za mala in srednja podjetja. V okviru obeh ukrepov SID banka zagotavlja dodatnih 480 milijonov evrov sredstev.

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. po velikosti sodi v kategorijo MSP
 2. ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, če so uporabljeni Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij oz. ni podjetje v težavah, če so uporabljeni Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij;
 3. po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 4. nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
 5. ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
  • glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
 6. razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;
 7. posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
 8. ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
 9. izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani.

Vas zanima, kako se lotiti pridobivanja evropskih sredstev? Vabljeni na naše brezplačno izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/29/minimalni-znesek-posojila-za-podjetja-30-000-namesto-100-000-evrov/