O-STA

V katerih primerih se zaposlitev za določen čas spremeni v zaposlitev za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi.

Z uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) se uveljavlja dveletna časovna omejitev opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas na istem delu glede na začasnost razloga, ki utemeljuje zaposlitev za določen čas. Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

V omejitev opravljanja dela za določen čas se upošteva tudi opravljanje dela delavca, zaposlenega pri delodajalcu za zagotavljanje dela. Velja poudariti tudi, da trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

Možnost sklenitev pogodbe za določen čas za daljše obdobje

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. Kaj se šteje za projektno delo, se določi s kolektivno pogodbo.

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pravice in obveznosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V času trajanja delovnega razmerja za določen čas imata pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, če s tem zakonom ni določeno drugače.

Delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se na njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom.

Izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo tako, kot če bi jih prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

Predčasno prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Predčasno prenehanje potrebe po delu delavca pri uporabniku v posameznem primeru ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Delodajalec za zagotavljanje dela je dolžan delavcu do izteka pogodbe za določen čas plačevati nadomestilo plače.

Preberite tudi Od odpovednega roka do letnega dopusta: Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi.

Pogodbe o zaposlitvi in ostale pravne pogodbe vam lahko pripravijo tudi pravniki podjetja DATA d.o.o. V kolikor imate kakšno vprašanje pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Podjetnike, ki želijo v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne razmišljajo o pogodbi o zaposlitvi za novega "sodelavca", ampak bi z osebo radi sodelovali na drug način vabimo na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na seminar

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/30/v-katerih-primerih-se-zaposlitev-za-dolocen-cas-spremeni-v-zaposlitev-za-nedolocen-cas/