O-STA

Delo na domu: Če je škodljivo, ga inšpektor lahko prepove

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri (ki so izven delovnih prostorov delodajalca), pa tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Kdaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za delo na domu?

Tovrstno pogodbo je dopustno skleniti za delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca, razen če gre za dela, ki so z zakonom ali drugim predpisom določena kot dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu.

Delodajalec je dolžan o tem, da namerava organizirati delo na domu pred pričetkom dela obvestiti inšpekcijo za delo, inšpektor pa organiziranje oziroma opravljanje dela na domu prepove, če je škodljivo ali bi lahko postalo škodljivo za delavce oziroma za okolje ter če gre za dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu.

Katere pravice imajo delavci, ki delajo na domu?

Delavec, ki dela na domu enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. Posebnosti, ki izhajajo iz narave dela na domu (na primer v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, dajanjem navodil s strani delodajalca) se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. Posebej pomembno je v tej zvezi nadomestilo za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, do katerega je delavec upravičen že na podlagi zakona, višina nadomestila pa se določi s pogodbo o zaposlitvi.

Ali lahko delodajalec zahteva od delavca, da določen čas opravlja delo na domu, ker delodajalec prenavlja svoje poslovne prostore?

Delodajalec delavcu ne more odrediti opravljanja dela na domu, tudi če prenavlja svoje prostore, lahko pa delavcu predlaga sklenitev pogodbe zaposlitvi za opravljanje dela na domu. Če se delavec s sklenitvijo takšne pogodbe strinja, in če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za delo na domu, se lahko takšna pogodba sklene in delavec delo (lahko tudi za določen čas) opravlja po tej pogodbi, torej kot delo na domu.

Ali lahko delavec opravlja delo na domu le nekaj dni v tednu, ostale dni pa na sedežu delodajalca?

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o delu na domu za celotno trajanje delovnega časa, kar pomeni, da delavec delo opravlja samo na domu oziroma v prostorih po svoji izbiri. Možna pa je tudi pogodba o zaposlitvi za delo na domu, v kateri je določeno, da delavec del delovnega časa (na primer nekaj dni v tednu) opravlja v prostorih delodajalca, prestali del delovnega časa (na primer en dan ali nekaj dni v tednu) pa na domu oziroma v prostorih po svoji izbiri. Tudi v tem primeru pa veljajo zakonska pravila glede dela na domu.

Vas zanima, kako se vam splača organizirati, glede dejavnosti, ki jih nameravate opravljati? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na seminar

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/04/delo-na-domu-ce-je-skodljivo-ga-inspektor-lahko-prepove/