O-STA

Zakaj prosta delovna mesta niso vedno javno objavljena?

V skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcu ni potrebno javno objaviti prostega delovnega mesta, če gre za eno izmed zakonsko določenih izjem, in sicer, če gre za:

 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
 • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
 • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve za določen čas** in v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
 • zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce.
 • druge primere, določene z Zakonom o delovnih razmerjih.

**Če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali s podzakonskim aktom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

Družinski člani po tem zakonu so:

 • zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),
 • otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • starši - oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter
 • bratje in sestre.

Vas zanima, katera oblika zaposlitve delavcev je iz stroškovnega vidika za vaše podjetje najbolj optimalna? Obiščite naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/06/zakaj-prosta-delovna-mesta-niso-vedno-javno-objavljena/