O-STA

Zaposlovanje invalidov: Za presežke kvote boste denarno nagrajeni

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu "de minimis" ter nadzor.

Zavezanci za izpolnjevanje kvote

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb.

V celotno število zaposlenih oseb se štejejo tudi samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.

Ta uredba ne velja za tuja diplomatska in konzularna predstavništva, invalidska podjetja in zaposlitvene centre v delu, ki se nanaša na kvotni sistem zaposlovanja invalidov.

Kvota glede na dejavnost zavezanca

Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).

Kvota glede na velikost zavezanca

Kvota se za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb, zniža za eno odstotno točko, vendar ne more biti nižja od dveh odstotkov.

Kako lahko zavezanec izpolni kvoto?

Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

Kako si lahko delodajalec zniža obveznost plačila prispevka?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom kot nadomestno izpolnitev kvote.

Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Vštevanje invalidov v kvoto

Delodajalec lahko izpolni kvoto le z zaposlenimi invalidi, ki jih je prijavil v zavarovanje za invalid. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skladu mesečno pošilja podatke iz uradne evidence o številu zaposlenih in podatke o prijavljenih invalidih, ki so podlaga za obračun kvote.

V kvoto za posamezen mesec se štejejo le invalidi, ki so bili zaposleni in prijavljeni v zavarovanje kot zavarovanci invalidi na zadnji dan v mesecu za najmanj 20 ur na teden.

Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide, ne morejo uveljavljati niti njihovega vštevanja v kvoto niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 odstotkov minimalne plače, veljavne na dan obračuna, sicer mu sklad obračuna zamudne obresti skladno z Zakonom o davčnem postopku.

Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo nagrade za preseganje kvote, sklad izvede pobot terjatev in obveznosti skladno z Zakonom o davčnem postopku, in delodajalca o tem pisno obvesti.

Upravičenci do nagrade za preseganje kvote

Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kakor je določeno s kvoto, in delodajalec, ki zaposluje manj kakor 20 zaposlenih in ima zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu ali njegovem pravnem predhodniku, je upravičen do nagrade v višini 20 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.

Nagrade za preseganje kvote ne morejo uveljavljati delodajalci, ki so neposredni ali posredni proračunski uporabniki.

Uveljavljanje pravice do nagrade za preseganje kvote

Delodajalec, ki presega predpisano kvoto, lahko do 20. v mesecu za pretekli mesec elektronsko prek spletnega mesta za izmenjavo podatkov (SVZI.net) odda vlogo za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote. Nagrada za preseganje kvote se prizna za največ dvanajst zaporednih mesecev.

Vračilo vzpodbud

Sklad o neupravičeno izplačani vzpodbudi odloči z odločbo, s katero ugotovi neupravičenost izplačila in prejemniku naloži vračilo. Neupravičeno izplačane vzpodbude mora prejemnik vrniti v 30. dneh od vročitve odločbe. Prav tako mora prejemnik vzpodbude vrniti tudi zamudne obresti skladno z Zakonom o davčnem postopku, od dneva prejema vzpodbude do dneva vračila neupravičeno izplačanih vzpodbud.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/07/zaposlovanje-invalidov-za-presezke-kvote-boste-denarno-nagrajeni/