O-STA

Do 2000 evrov globe, če regres ne bo na računih zaposlenih do 1. julija

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa globe od 750 do 2000 evrov za delodajalce (pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike oziroma posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost), ki kršijo pravice delavcev.

Manjše delodajalce lahko doleti globa od 200 do 1000 evrov, delodajalci posamezniki pa lahko dobijo kazen od 100 do 800 evrov. Prav tako so kazni od 100 do 800 evrov predpisane za odgovorne osebe delodajalca pravne osebe ter odgovorne osebe v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

Delodajalci, pazite na kršenje spodnjih določb:

1. Delodajalec delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje

Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa.

2. Delodajalec delavcu ne izroči pisnega predloga pogodbe in pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

3. Delodajalec ne določi pogojev za opravljanje del delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi za posamezno delovno mesto ali za vrsto dela

Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce.

Preberite tudi V katerih primerih se zaposlitev za določen čas spremeni v zaposlitev za nedoločen čas.

4. Delodajalec ne objavi prostega dela

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od petih dni.

Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.

Preberite tudi Zakaj prosta delovna mesta niso vedno javno objavljena?

5. Delodajalec delavca ne obvesti o tem, da ni bil izbran

Delodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.

6. Delodajalec ne obvesti inšpekcije ob nameravanem organiziranju dela na domu

[oblacek id=5 txt="Delodajalci, delojemalci, imate pravno dilemo?" link='Pošljite povpraševanje!']

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpekcijo za delo.

Preberite tudi Delo na domu: Če je škodljivo, ga inšpektor lahko prepove.

7. Delodajalec delavu, ki mu je odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ne izplača odpravnine

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Preberite tudi Obdavčenju ne ubeži niti odpravnina.

8. Delodajalec delavcu ne plačuje dodatke za delo v posebnih pogojih

Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Preberite tudi Dodatki k plači: Delovna uspešnost se določi po kvaliteti in obsegu opravljanja dela.

9. Delodajalec delavcu ne izplača regresa

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Preberite tudi:

Nadaljevanje sledi v drugem delu članka.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj je trenutno za vaše podjetje najbolj optimalno iz stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, kjer boste dobili vpogled v različne pogodbe, na podlagi katerih lahko zaposlite novega sodelavca.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/11/do-2000-evrov-globe-ce-regres-ne-bo-na-racunih-zaposlenih-do-1-julija/