O-STA

Terjatve delavcev se ob spremembi delodajalca prenesejo na novega delodajalca

Pravice in obveznosti pri spremembi delodajalca določa 75. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Zakon določa, da če pride do spremembe delodajalca zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na novega delodajalca.

Delavci ohranijo pravice in obveznosti še najmanj eno leto

Pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je zavezovala delodajalca prenosnika, mora delodajalec prevzemnik zagotavljati delavcem najmanj eno leto. Izjema so primeri, če kolektivna pogodba preneha veljati pred potekom enega leta ali če je pred potekom enega leta sklenjena nova kolektivna pogodba.

Če se pri novem delodajalcu iz objektivnih razlogov v dveh letih od datuma prenosa poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov.

Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.

Novi delodajalec je odgovoren za terjatve delavcev

Delodajalec je skupaj z novim delodajalcem solidarno odgovoren za terjatve delavcev, nastale do datuma prenosa, in za terjatve, nastale zaradi odpovedi.
Delodajalec, ki je pretežni lastnik družbe, na katero se dejavnost ali njen del prenaša, je solidarno odgovoren za terjatve prevzetih delavcev, nastale zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi stečaja ali prisilnega prenehanja prevzemnika, če je stečaj ali postopek prisilnega prenehanja začet v roku dveh let od datuma prenosa, in sicer do višine zneska, ki bi ga delodajalec prenosnik moral izplačati prevzetim delavcem, če bi jim na dan prenosa prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga.

Pretežni lastnik družbe je delodajalec, ki je neposredni ali posredni imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih ima neposredno ali posredno več kot 25 odstotkov glasovalnih pravic ali več kot 25 odstotni delež v kapitalu družbe.

Delavec lahko odkloni opravljanje dela pri novem delodajalcu

Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri novem delodajalcu, mu lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Če delodajalec začasno prenese na podlagi pravnega posla podjetje na novega delodajalca, po prenehanju veljavnosti tega pravnega posla preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij delavcev ponovno na delodajalca.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/11/terjatve-delavcev-se-ob-spremembi-delodajalca-prenesejo-na-novega-delodajalca/