O-STA

Davčna inšpekcija: Če jo pri delu ovirate, vas čaka denarna kazen

Davčni inšpekcijski nadzor je del davčnega nadzora, ki obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku. Opravlja se tako v korist kot v breme zavezanca za davek.

Davčni inšpekcijski nadzor je dopusten do zastaranja pravice do odmere davka. Pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti.

Davčni inšpekcijski nadzor se začne z vročitvijo sklepa o davčnem inšpekcijskem nadzoru. Davčna inšpekcija lahko začne opravljati inšpekcijski nadzor po poteku osmih dni od vročitve sklepa.

Kje se opravi davčna inšpekcija?

Davčni inšpekcijski nadzor se opravlja v poslovnih prostorih zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost, lahko pa tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence, če se te ne vodijo oziroma hranijo pri njem, oziroma v prostorih pooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek. Za ta namen mora dati zavezanec za davek na razpolago primeren delovni prostor in potrebne pripomočke.

Davčni inšpekcijski nadzor se lahko na predlog zavezanca za davek ali po odločitvi davčnega organa opravlja v prostorih davčnega organa, če:

  • poslovni prostor ni primeren za opravljanje davčnega inšpekcijskega nadzora, ali
  • če obstajajo drugi razlogi, kot na primer narava dejavnosti zavezanca za davek.

Davčni inšpekcijski nadzor se lahko opravlja tudi v stanovanjskih prostorih, ki jih je zavezanec za davek določil kot svoj sedež ali poslovni prostor.

Čas opravljanja davčnega inšpekcijskega nadzora

Davčni inšpekcijski nadzor se opravlja v poslovnem delovnem času. Davčni inšpekcijski nadzor se lahko opravlja tudi izven poslovnega delovnega časa, če:

  • zavezanec za davek na to pristane, ali
  • je to nujno potrebno zaradi namena davčnega inšpekcijskega nadzora.

Oviranje davčnega inšpekcijskega nadzora se kaznuje

Davčni inšpektor, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor, mora skrbeti za red pri delu in za dostojanstvo organa. Za zagotovitev reda med nadzorom ima davčni inšpektor pravico opomniti zavezanca za davek oziroma vsakogar, ki je navzoč pri nadzoru in moti delo davčnega inšpektorja in zahtevati odstranitev zavezanca za davek, njegovega zastopnika ali pooblaščenca ali zaposlenega pri zavezancu za davek, če ovirajo davčnega inšpektorja pri nadzoru.

[oblacek id=1 txt="Potrebujete nasvet davčnega strokovnjaka?" link='Pošljite povpraševanje!']

Denarna kazen za oviranje davčnega inšpekcijskega nadzora znaša 500 evrov.

Prav tako lahko davčni inšpektor zahtea pomoč policije, če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor, ali če tak odpor pričakuje.

Globe

Globa za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali pravno osebo, ki davčnemu organu ne predloži dokumentacije ali ne daje pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali ovira davčni inšpekcijski nadzor ter odgovorno osebo navedenih oseb znaša:

  • 800 do 10.000 eurov za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
  • 1.200 do 15.000 eurov za pravno osebo;
  • 3.200 do 30.000 eurov za pravno osebo srednje velike ali velike gospodarsko družbo;
  • 400 do 4.000 eurov za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
  • 600 do 4.000 eurov za odgovorno osebo pravne osebe
  • 800 do 4.000 eurov za odgovorno osebo pravne oseba srednje velike ali velike gospodarske družbe

Denarna kazen za tistega, ki v vlogi žali organ, davčnega inšpektorja ali druge udeležence v postopku, znaša do 500 evrov.

Več koristnih informacij o davku in davčnih obveznostih dobite na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/13/davcna-inspekcija-ce-jo-pri-delu-ovirate-vas-caka-denarna-kazen/