O-STA

Osebno dopolnilno delo: Izvajalci, prehodno obdobje se izteka

Nov sistem osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Med novostmi, ki se uporabljajo glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so tudi vrednotnice. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 evrov, od česar je 7 evrov namenjenih prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 evra pa prispevku za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Naročnik mora za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč,...), pa mora vrednotnico za posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam.

Osebno dopolnilno delo po starem zakonu

Vsi tisti, ki so osebno dopolnilno delo opravljali že pred 31. decembrom 2014 imajo priglašeno osebno dopolnilno delo po starih predpisih, smejo v prehodnem obdobju še vedno opravljati dejavnosti, ki jih je našteval predpis iz leta 2002. Za vse, ki opravljajo osebno dopolnilno delo po določbah prejšnjega zakona velja pol letno prehodno obdobje.

Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika priglašeno osebno dopolnilno delo na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 - uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A) in Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02 in 32/14 - ZPDZC-1), in ki se morajo na podlagi zakona ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika, lahko v tem času opravljajo osebno dopolnilno delo pod pogoji in na način, ki se uporabljajo do 31. decembra 2014.

Ne pozabite ponovno priglasiti osebnega dopolnilnega dela

Osebe, za katere velja prehodno obdobje, bodo torej lahko osebno dopolnilno delo opravljale še največ do 30.6.2015 pod pogoji in na način, kot ga opravljajo do 31.12.2014. Do konca junija morajo te osebe ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela. Po ponovni priglasitvi bodo te osebe osebno dopolnilno delo opravljale po novem sistemu. Do takrat pa ne potrebujejo vrednotnic.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela pri Ajpesu je brezplačna.

Če se želite podrobno seznaniti z različnimi oblikami dela, vas vljudno vabimo, da obiščete seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/14/dopolnilno-delo-izvajalci-prehodno-obdobje-se-izteka/