O-STA

Osebno dopolnilno delo: "Šušmarji" so lahko kaznovani s 7.000 evri

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora osebno dopolnilno delo pred pričetkom opravljanja priglasiti na Ajpesu. Priglasitev se opravi prek spletnega portala Ajpes ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala Ajpes.

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je od 1. januarja 2015 dalje mogoče kupiti na upravni enoti.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Nadzor nad opravljanjem dela ali dejavnosti posameznika po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) izvaja Finančna uprava RS (FURS).

Nadzor nad kršitvami določb zakona, ki se nanašajo na izpolnjevanje posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, izvajajo nadzorni organi, pristojni za nadzor na področju kmetijstva in okolja, gozdarstva, energetike in prostora, zdravja, šolstva in športa ter notranjih zadev.
Drugi nadzorni organi, ki pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi svojih predpisov ugotovijo kršitve tega zakona, ugotovijo dejansko stanje in o ugotovitvah sestavijo zapisnik, ki ga posredujejo pristojnemu nadzornemu organu.

Delo na črno

Če posameznik opravlja svoje delo oziroma dejavnost brez vpisa oziroma priglasitve kot določa zakonodaja, se šteje, da delo opravlja na črno. Če pri izvajanju svojih pristojnosti nadzorni organ, pristojen za nadzor dela na črno, ugotovi kršitve iz vidika opravljanja dela ali dejavnosti na črno, z odločbo prepove opravljanje dejavnosti ali dela na črno.

Kazen do 7.000 evrov

Letni prihodek izvajalca ne bo smel biti višji od 5.948,64 evra, pri čemer v posameznem polletju ne bo smel presegati 2.974,32 evra, kar je enako trem neto povprečnim plačam iz preteklega leta v polletnem obdobju. Za opravljanje dela na črno s strani posameznika so predvidene globe v višini od 1.000 do 7.000 evrov (gre za t.i. šušmarje), prav tako se odvzame premoženjska korist . Od 500 do 2.500 evrov pa se kaznuje posameznik, ki ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno.

Preberite tudi Osebno dopolnilno delo: Izvajalci, prehodno obdobje se izteka.

V kolikor bi radi spoznali več oblik dela vas vabimo na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/14/osebno-dopolnilno-delo-susmarji-so-lahko-kaznovani-s-7-000-evri/