O-STA

Nimate registrirane dejavnosti? Potem opravljate delo na črno

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) določa, kdaj se opravljanje dejavnosti ali dela šteje za delo na črno, kdaj gre za zaposlovanje na črno, kaj se šteje za omogočanje dela na črno in kaj je nedovoljeno oglaševanje. Zakon določa tudi dejavnosti in dela, ki ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, in organe, ki nadzorujejo izvajanje določb tega zakona.

O tem, kaj je delo na črno in kaj se ne šteje za delo na črno smo pisali že v članku Delo na črno: Odvzem premoženja ne grozi sorodnikom do tretjega kolena.

Kdaj se šteje, da posameznik - fizična oseba opravlja delo na črno?

Šteje se, da posameznik opravlja delo na črno, kadar opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ZPDZC-1 ali drug zakon. Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom, če ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati. Če posameznik dejavnosti ne bi imel ustrezno registrirane, bi opravljal delo na črno.

Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se opravljanje določene dejavnosti ne šteje za delo na črno?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da se pridobitna dejavnost, t.j. dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, opravlja v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik gospodarske družbe, ki jih določa ZGD-1, fizična oseba pa lahko dejavnost opravlja kot samostojni podjetnik posameznik. Družba/samostojni podjetnik posameznik pa lahko, začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v ustrezni register. Po ZPDZC-1 pa se za delo na črno šteje, če pravni subjekt, opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu oz. vpisana v register. V primeru, da drug zakon za začetek opravljanja dejavnosti določa še posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, lahko družba začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati samostojni podjetnik, da ne bo prišlo do kršitev iz naslova dela na črno?

Na splošno vam pojasnjujemo, da po ZPDZC-1 samozaposlena oseba opravlja delo na črno, če opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti. Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom, če ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati. Če posameznik dejavnosti ne bi imel registrirane, bi opravljal delo na črno. Samostojni podjetnik posameznik lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ga vodi, upravlja in vzdržuje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Samostojni podjetnik mora dejavnost, ki jo opravlja, vpisati v PRS v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). V primeru, da drug zakon za začetek opravljanja dejavnosti določa še posebne pogoje, lahko samostojni podjetnik začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom.

Kakšni so pogoji za opravljanje dejavnosti po drugih zakonih?

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik z vpisom v sodni register oz. Poslovni register Slovenije (PRS) lahko pričneta poslovati, razen če za opravljanje njihove registrirane dejavnosti niso s posebnimi predpisi določeni še dodatni pogoji za opravljanje te dejavnosti. To pomeni, če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko pravni subjekt začne opravljati to dejavnost, ko izpolni pogoje, določene z drugim zakonom, in pridobi listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

V drugem delu bomo predstavili nekaj konkretnih primerov vprašanj in odgovorov glede dela na črno.

Preberite tudi:

Več informacij o dovoljenjih in pogojih, ki so potrebni za opravljanje posameznih dejavnosti, dobite na našem brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/26/nimate-registrirane-dejavnosti-potem-opravljate-delo-na-crno/