O-STA

Gorenjska banka zagotovila dobro osnovo za uresničevanje razvojnih ambicij

Kranj, 28. maja - Skupščina Gorenjske banke je danes soglasno potrdila vse predlagane sklepe.

Seznanila se je s poslovanjem banke v letu 2014, s ključnimi razvojnimi usmeritvami banke ter s

poslovanjem v tekočem letu. Banka, ki je leto 2014 sklenila z dobičkom, tudi tekoče posluje

donosno in krepi svojo kapitalsko osnovo. Lani ustvarjenega bilančnega dobička ne bo namenila

izplačilu dividend, pač pa ga bo v celoti razporedila v statutarne rezerve.

Gorenjska banka je leto 2014 po dveh letih izgube ponovno zaključila s pozitivnim poslovnim

rezultatom. Ustvarila je 33,1 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja ter oblikovala za 30,5

milijona evrov oslabitev in rezervacij. Njen dobiček pred davki je znašal 2,6 milijona evrov, čisti

dobiček pa 2,0 milijona evrov.

Bilančni dobiček, ki vključuje čisti dobiček poslovnega leta po njegovi uporabi za zakonske in

statutarne rezerve, je znašal 1,75 milijona evrov. Skupščina je danes potrdila, da se na račun

nadaljnje krepitve kapitalske osnove bilančni dobiček v celoti razporedi v statutarne rezerve.

Banka uspešno izpolnjuje tudi kapitalske zahteve. V letu 2014 je regulatorni kapital okrepila na 158

milijonov evrov, kapitalske zahteve za kreditna, tržna in operativna tveganja pa je znižala na 76

milijonov evrov. Količnik kapitalske ustreznosti se je tako povečal na 16,64 odstotka, kar banki

predstavlja dobro osnovo za uresničevanje nove petletne razvojne strategije.

Glede na dosedanji razvoj okoliščin je Gorenjska banka v pretežni meri že odpravila oziroma bo do

konca letošnjega leta v celoti odpravila tudi ocenjeni potencialni primanjkljaj notranjega kapitala v

višini 58 milijonov evrov. Po oceni Banke Slovenije, ki temelji na obremenitvenem testiranju za

obdobje 2014 - 2016, bi se s takšnim primanjkljajem Gorenjska banka utegnila soočiti v primeru

uresničitve predpostavk iz neugodnega scenarija, zato bo nadaljevala z ukrepi, ki vplivajo na

dobičkonosnost ter učinkovito upravljanje s tveganji, pa tudi z drugimi aktivnostmi, ki zmanjšujejo

učinke neugodnega scenarija na oceno kapitala.

Celoten načrt ukrepov temelji na strategiji razvoja banke v obdobju 2015 - 2019, ki je izdelana ob

predpostavki, da bo banka samostojna, univerzalna banka, s solidno kapitalsko osnovo, usmerjena v

organsko rast v kombinaciji s prevzemi sredstev oziroma portfeljev, ki bodo skladni z naložbeno

politiko. podporo razvojni strategiji izvaja tudi aktivnosti za krepitev banke s povečanjem osnovnega

kapitala in vstopom novih investitorjev v njeno lastniško strukturo.

Banka tekoče posluje donosno. Za letos sicer načrtuje manjši dobiček iz rednega poslovanja kot lani,

ker pa bodo pričakovane oslabitve letos nižje kot v letu 2014, banka tudi za leto 2015 načrtuje

pozitiven poslovni izid. Rezultati v prvih štirih mesecih, v katerih je ustvarila 3,2 milijona evrov čistega

dobička, takšna predvidevanja potrjujejo.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2014 in jima

podelila razrešnico. Potrdila je predlog, po katerem bo računovodske izkaze Gorenjske banke in

skupine za poslovna leta 2015 - 2019 revidirala družba Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane, sprejete pa

so bile tudi predlagane spremembe poslovnika o delu skupščine, ki so tehnične narave.

Na skupščini je bilo prisotnih 74,5 odstotka delnic s pravico do glasovanja, vsi predlagani sklepi pa so

bili sprejeti s 100-odstotno večino.