O-STA

Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci?

Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela se obdavči z dohodnino kot dohodek drugega pogodbenega razmerja.

V davčno osnovo od tega dohodka se všteva vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka in za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih izvajalec osebnega dopolnilnega dela plača sam (izvajalec osebnega dopolnilnega dela iz točke B seznama del, ki mora sam zase pridobiti vrednotnico).

Osebno dopolnilno delo in z njim povezani stroški

Poleg 10 % normiranih stroškov izvajalec osebnega dopolnilnega dela lahko uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela ali storitev. Priznajo se na podlagi dokazil (računov) o tem, da so nastali v povezavi z doseženim dohodkom iz osebnega dopolnilnega dela.

Dejanske stroške prevoza in nočitve izvajalec osebnega dopolnilnega dela uveljavlja v napovedi za odmero akontacije dohodnine.

Akontacija dohodnine od dohodka iz osebnega dopolnilnega dela se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

Pozor, 30. junija se izteče prehodno obdobje za osebno dopolnilno delo

PRIMER:

Oseba s 1.7.2015 priglasi osebno dopolnilno delo iz točke B.3 (nabira in prodaja gozdne sadeže....) pri AJPES ter vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na obrazcu M12.

Pred pričetkom dela oseba na upravni enoti pridobi vrednotnico na svoje ime, za mesec julij 2015, pri tem vplača 9 eur (7 eur za prispevek PIZ ter 2 eur za prispevek ZZ).

V juliju 2015 nabira borovnice in gobe. Nabrane gozdne sadeže proda različnim kupcem:

§ Gostinček s.p., za plačilo v znesku 50,00 eur,

§ Sadje d.o.o., za plačilo v znesku 70,00 eur,

§ različnim fizičnim osebam, za plačilo v skupnem znesku 60,00 eur.

Za vsako prodajo nabranih gozdnih sadežev izvajalec osebnega dopolnilnega dela, kupcem izstavi račune. Podatke o teh izdanih računih vključi v Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, ki ga po preteku polletnega obdobja (najpozneje do 10. januarja 2016) dostavi finančni upravi.

Ker je izvajalec osebnega dopolnilnega dela v juliju 2015 obvezno zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas, se plačan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upošteva kot prispevek za posebne primere zavarovanja (za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora najpozneje do 10. 8. 2015 pri finančni upravi vloži Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja). V napovedi navede podatke o vseh prejetih plačilih za prodane gozdne sadeže v juliju 2015 (torej tudi za prodajo kupcem, ki so sicer plačniki davka, saj ti glede na določbo tretjega odstavka 285. člena Zakona o davčnem postopku ZdavP-2 nimajo obveznosti obračuna davčnega odtegljaja od dohodka za opravljeno osebno dopolnilno delo) Na podlagi te napovedi mu finančna uprava izda odločbo o odmeri akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

Podatke o doseženem dohodku bo finančna uprava vključila med podatke za sestavitev informativnega izračuna dohodnine za leto 2015.

Želite izvedeti več o obdavčitvi osebnega dopolnilnega dela? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/05/osebno-dopolnilno-delo-kako-so-obdavceni-izvajalci/