O-STA

Registracija živilske dejavnosti obvezna tudi za catering

V prvem delu prispevka smo pisali o zakonodaji s področja živil, s tokratnim prispevkom pa želimo vse bodoče in aktivne podjetnike, ki se ukvarjajo z živili, torej so nosilci živilske dejavnosti, obvestiti o registraciji živilskega obrata.

Od 1. januarja 2006 morajo vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli aktivnosti z živili.

Registracija živilske dejavnosti

Nosilec živilske dejavnosti je vsaka fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki izvaja katerokoli obliko živilske dejavnosti.

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti registracijo živilskega obrata v primerih, da opravljajo katero koli od naslednjih dejavnosti:

primarno proizvodnja živil ali rejo živali namenjenih za proizvodnjo živil;

izvajajo postopke povezane s primarno proizvodnjo (zbiranje mleka (t.i. vaške zbiralnice mleka)), odkup mleka (organizator odkupa mleka), zbiranje uplenjene divjadi (lovske zbiralnice);

predelava, izdelava, priprava, obdelava, pakiranje, skladiščenje;

uvoz;

posredništvo;

veleprodaja;

maloprodaja (prodaja živil v prodajalni na drobno, na tržnici, na premični stojnici, internetno, po pošti, potujoča prodajalna, prodajni avtomat, gostinski obrati: restavracije, gostilne, okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, začasni gostinski obrati, turistične kmetije, priprava in dostava jedi (catering), institucionalni obrati prehrane (v bolnišnicah, šolah, vrtcih, zavodih, in domovih, vključno s prehrano pri organiziranem varstvu otrok), obrati za prehrano na delu ipd.;

prevoz živil.

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da so v živilskem obratu registrirane vse dejavnosti, ki se v tem obratu izvajajo. Najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja morajo oddati vlogo za registracijo obrata.

To lahko storijo tako, da izpolnijo obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

Komu živilskega obrata ni potrebno registrirati?

Registracija živilskega obrata ni potrebna za:

primarno proizvodnjo živil za zasebno domačo uporabo;

domačo pripravo, ravnanje z živili ali njihovo skladiščenje za zasebno domačo porabo;

obrate na področju primarne pridelave živil, ki dajejo na trg majhne količine primarnih živi rastlinskega ali živalskega izvora in izpolnjujejo pogoje za majhne količine v skladu s predpisom, ki določa majhne količine živil (Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/2014));

obrate, ki morajo biti pri upravi zaradi narave svojega dela odobreni .

Živilski obrat lahko začne z obratovanjem, ko ga odobri Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Preberite tudi Na trgu v porastu prodaja domačih pridelkov.

Več o postopkih pred, med in po registraciji podjetja dobite na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/24/registracija-zivilske-dejavnosti-obvezna-tudi-za-catering/