O-STA

Kakšne pravice daje patent?

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum je industrijsko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Kaj ne more biti patentirano?

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet patentnega varstva.

Patent tudi ne more biti podeljen za izume kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

S patentom se tudi ne da zavarovati izuma, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo.

[datainfo]

Kakšne pravice daje patent?

Patent daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja izdelovali, uporabljali, ponujali v prodajo, prodajali ali v te namene uvažali predmete varovanega izuma. Imetnik patenta sam uveljavlja svojo pravico s tožbo pri pristojnem sodišču.

Kako pridobiti slovenski patent?

Postopek za podelitev patenta se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo slovenski prijavitelji lahko vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za podelitev patenta, razen pogojev glede novosti, inventivne ravni izuma in industrijske uporabljivosti. Za slednje mora imetnik patenta v devetih letih od datuma prijave sam predložiti dokaz, da so izpolnjeni.

Če urad ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti v prijavi, prijavitelja pozove, da jih odpravi. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, urad izda sklep o objavi patentne prijave in po 18 mesecih od dneva prejema prijave objavi podatke o patentni prijavi v svojem uradnem glasilu, objavi patentno prijavo in podeli patent.

Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji.

Se lahko v Sloveniji izum zavaruje še kako drugače?

Poleg patenta, katerega veljavnost je 20 let od datuma prijave, obstaja še patent s skrajšanim trajanjem, s katerim se varujejo izumi, ki so novi, industrijsko uporabljivi in doseženi z ustvarjalnim delom. Ta patent velja deset let od datuma prijave, vendar ga ni mogoče pridobiti za izume postopkov. Zanj tudi ni treba predložiti pisnih dokazil o izpolnjevanju omenjenih pogojev.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/16/kaksne-pravice-daje-patent/