O-STA

Kdaj se akontacija dohodnine plačuje v trimesečnih obrokih?

Na podlagi davčnega obračuna (ali napovedi o predvideni davčni osnovi za podjetnike v prvem letu poslovanja) se določi akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje bodisi v mesečnih obrokih (če znesek akontacije v davčnem obračunu preseže 400 evrov) ali v trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne preseže 400 evrov).

Do kdaj mora biti plačana akontacija dohodnine?

Akontacija se plačuje do 10. dne prihodnjega meseca (npr. za mesec januar do 10. februarja oziroma v primeru trimesečnih obrokov za obdobje januar - marec do 10. aprila).

Davčna obveznost se pri oddaji obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ustrezno zmanjša za morebitni plačani znesek odtegnjenega davka in za že obračunano akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti , ki se je med letom plačevala v mesečnih ali trimesečnih obrokih.

Premalo ali preveč obračunana dohodnina

Premalo obračunana dohodnina od dohodka iz dejavnosti mora biti plačana najkasneje v 30 dneh od dneva predložitve obračuna davčnemu organu, če gre za obveznost po rednem letnem obračunu. Za nepravočasno plačane obveznosti se zaračunajo zakonske zamudne obresti;

Preveč obračunana dohodnina od dohodka iz dejavnosti se zavezancu vrne v 30 dneh od predložitve obračuna davčnemu organu. Če davčni organ davka ne vrne v tem roku, zavezancu pripadajo zamudne obresti;

Zamudne obresti si lahko izračunate z našim kalkulatorjem.

Izračun zamudnih obresti

Obroki akontacije oz. predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v 10 dneh po dospelosti.

Če je višina akontacije oz. predhodne akontacije na podlagi novega davčnega obračuna višja, mora zavezanec razliko za že dospele obroke akontacije tekočega leta plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije ali predhodne akontacije.

Če je višina akontacije oz. predhodne akontacije na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije ali predhodne akontacije zavezancu vrnejo.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov

Podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, izračuna akontacijo dohodnine v davčnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. V davčnem obračunu lahko podjetnik uveljavlja tudi davčne olajšave.

Vas zanima, katere davčne olajšave lahko uveljavljate pri davčnem obračunu? Preberite tukaj.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Podjetnik, ki že opravlja dejavnost, lahko ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Podjetnik ugotovi davčno osnovo z upoštevanjem 80% normiranih stroškov. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 % davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Podjetnik, ki računa davčno osnovo z upoštevanjem normiranih dohodkov, pri izračunu dohodnine ne more uveljavljati davčnih olajšav. Akontacijo dohodnine izračuna v davčnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Preberite tudi: Normiranci lahko davčni obračun izpolnijo sami

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Udeležite se izobraževanja Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Marjeta Kozmelj

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/31/kdaj-se-akontacija-dohodnine-placuje-v-trimesecnih-obrokih/