O-STA

Davčna izvršba mogoča tudi na denarna sredstva računov v tujini

Oseba z dejavnostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da se lahko v primeru neporavnanih obveznosti iz naslova njegove dejavnosti opravi izvršba tudi na njegovem premičnem ali nepremičnem premoženju.

Davčna izvršba

Čeprav davčna zakonodaja ne predvideva obveznega pisnega opominjanja davčnih zavezancev pred začetkom davčne izvršbe, davčni organ dosledno pošilja opomine dolžnikom, ki niso v postopku davčne izvršbe, in tistim, ki so v preteklosti že bili opominjani, a so dolg po prejetem opominu takoj in v celoti plačali skupaj z zaračunanimi zamudnimi obrestmi do dneva plačila. Po 1. 9. 2014 osebe z dejavnostjo prejemajo opomin le še prek portala e-Davki in ne več v papirni obliki.

Če dolžniki tudi po prejetem opominu ne izpolnijo svoje obveznosti, začne davčni organ s postopkom davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi. Načini davčne izvršbe Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe, in sicer:

  • na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah: z izvršbo je mogoče seči le do višine dveh tretjin, vendar mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače. Omejitev velja le za prejemke, nakazane za tekoči mesec. Prejemki iz prejšnjih mesecev veljajo za prihranek in se jih lahko rubijo brez omejitev;
  • na denarne terjatve dolžnika: s sklepom o izvršbi se dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegovega dolga, dolžnikovemu dolžniku pa naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune;
  • na premično premoženje dolžnika ali vrednostne papirje;
  • na nepremično premoženje, delež družbenika v družbi ali iz premoženjskih pravic: kadar neporavnanih obveznosti ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali premičnega premoženja, se davčna izvršba lahko opravi iz nepremičnega premoženja, deleža družbenika v družbi in premoženjskih pravic.

Izvršbo opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje. Poleg davčnih obveznosti izterjuje Finančna uprava RS po pravilih davčne izvršbe tudi nedavčne obveznosti na predlog drugih predlagateljev (policija, sodišča, upravne enote ...).

Rubež premičnin

Zarubijo se lahko vse premičnine, ki so v lasti oziroma posesti dolžnikov, razen predmetov, ki so iz davčne izvršbe izvzeti (npr. stroji, orodje in druge delovne priprave, nujne za opravljanje dejavnosti, surovine in polizdelki, namenjeni predelavi, in pogonsko gorivo, potrebno za trimesečno povprečno proizvodnjo). Ta izvzetja veljajo le določen čas, in sicer prvih šest mesecev od dneva zapadlosti davčne obveznosti. Najpogosteje se rubijo motorna vozila, plovila, osnovna sredstva, zaloga, trgovsko blago, vrednostni papirji in gotovina.

Zarubljene premičnine se prodajo na javni dražbi, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo, s komisijsko prodajo ali tako, da davčni organ dovoli dolžniku, da sam proda zarubljene premičnine.

Način prodaje izbere davčni organ. Pri izbiri upošteva najugodnejši izid, ki ga bo lahko dosegel pri prodaji.

Vse stroške davčne izvršbe plačajo dolžniki, pri čemer višina stroškov ni odvisna od višine dolga. Za sklep o davčni izvršbi na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah znašajo stroški 25 evrov, za sklep o izvršbi na premičnine 75 evrov, vsaka pot uslužbenca Finančne uprave RS v zvezi s postopkom davčne izvršbe iz premičnega premoženja pa 40 evrov. Dolžniki plačajo tudi stroške prevoza, hrambe in prodaje zarubljenega blaga ter stroške cenitve, če jo opravi cenilec. Poleg tega morajo dolžniki plačati zamudne obresti po dnevni obrestni meri 0,0247 %.

V primeru davčne izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah morajo dolžniki poleg davčnih stroškov plačati še bančne stroške, ki jih zaračuna banka za sprejem in obdelavo davčnega sklepa. Ti znašajo od 20 do 60 evrov.

Mednarodna izvršba

V primeru prebivališča ali premoženja v drugi državi članici EU si države članice pri izterjavi davščin vzajemno pomagajo. Dolg bo Finančna uprava RS uspešno izterjala tudi iz denarnih sredstev na bančnem računu, odprtem v tujini.

Pravna sredstva pri izvršbi

Dolžniki se lahko zoper sklep o izvršbi pritožijo v osmih dneh od njegove vročitve. Pritožbo vložijo pri davčnem organu, ki je sklep izdal. Pritožba ne zadrži začete davčne izvršbe.

S pritožbo zoper sklep ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova. To pomeni, da se upoštevajo le pritožbeni razlogi, ki se nanašajo na postopek izvršbe, ne pa tudi navedbe, ki se nanašajo na odločbo oz. sklep, ki se prisilno izvršuje.

Tretja oseba lahko vloži ugovor zoper sklep o izvršbi do konca davčne izvršbe, če ima na premoženju dolžnika, ki je predmet izvršbe, pravico, ki preprečuje izvršbo (npr. lastninsko pravico, ki jo ima dolžnik le v najemu).

Preberite tudi Zaradi davka ob avto, hišo ali delež v podjetju.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/08/04/davcna-izvrsba-mogoca-tudi-na-denarna-sredstva-racunov-v-tujini/