O-STA

Prokurist nosi odgovornost za zakonito poslovanje družbe

Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam.

Njegova funkcija, naloge, odgovornosti in zadolžitve so podobne direktorjevim. Njegova pooblastila in odgovornosti so določena z Zakonom o gospodarskih družbah, ki govori tudi o prokuri, ki je ena od oblik zastopanja gospodarskih družb.

Gospodarsko družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Družba, direktor ali skupščina delniške družbe lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Prokura se lahko podeli tudi samo za podružnico ali določeno enoto gospodarske družbe. Vendar mora biti to izrecno označeno v sodnem registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo.

Imenovanje prokurista

Za imenovanje prokurista v primeru delniške družbe je potrebna privolitev vseh družbenikov, upravičenih za vodenje poslov. Prokuro lahko prekliče vsak družbenik, ki jo je upravičen podeliti ali ki je upravičen sodelovati pri njeni podelitvi. Obstaja tudi skupna prokura, kjer gospodarska družba podeli prokuro več osebam. V tem primeru prokuristi sodelujejo med seboj, z direktorji ali si razdelijo naloge pri zastopanju družbe.

Prepoved konkurence

Prokurist opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, nima pa pravice prodajati in obremenjevati nepremičnin, če ni za to posebej pooblaščen. Prokuro lahko direktor, družba ali skupščina delniške družbe tudi kadarkoli prekliče in s tem razreši prokurista njegovih dolžnosti in pooblastil. Družba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za vpis v sodni register, ki je javna knjiga na sodišču. Prokuristov podpis se shrani pri sodišču. Prokurist je dolžan pri podpisovanju družbe uporabljati takšen podpis s pristavkom, da gre za prokuro. Prokurist ne sme opravljati nobene podobne dejavnosti samostojno ali za katerokoli drugo družbo, saj ga veže prepoved konkurence.

Kaj dela prokurist?

  • Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove.
  • Vodi poslovanje družbe, zastopa in predstavlja družbo, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja.
  • Poroča nadzornemu svetu.
  • Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije.
  • Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov.
  • Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi.
  • Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove.
  • Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev.
  • Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem.
  • Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.

Delovna področja

Prokurist lahko dela v katerikoli gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti že direktor podjetja, družbe, zavoda ali ustanove.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/08/05/prokurist-nosi-odgovornost-za-zakonito-poslovanje-druzbe/