O-STA

Način določitve višine prispevkov za s.p. ni preprost

Manca Borko Grimšič

19 avg 2015

0 komentarjev

Spodaj lahko najdete informacije o tem, koliko v tem trenutku stane polni s.p. in koliko popoldanski s.p..

Polni s.p. (iz naslova opravljanja dejavnosti)

Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika (s.p.) za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu.

Katero zavarovalno osnovo uporabite, ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost. Poenostavljeno povedano: doseženemu dobičku iz preteklega leta se prištejejo vsi obračunani prispevki za obvezna socialna zavarovanja. Dobljeni znesek nato znižate za 28 % (velja za leto 2015). To pomeni, da ima vsak posameznik individualno določeno višino prispevkov.

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov uporabi enaka metoda.

Tako določena zavarovalna osnova velja dokler podjetnik ne odda novega davčnega obračuna. V primeru, da je doseženi dobiček enak nič ali negativen (izguba) pomeni, da je osnova za določitev osnove enaka znesku obračunanih prispevkov za socialno varnost. Za mesec januar 2015 je minimalna zavarovalna osnova 831,74 evrov bruto, kar pomeni, da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 326,47 evrov mesečno.

Najvišja zavarovalna osnova za zavarovance je 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS preračunane na mesec. To znaša 5.390,87 evrov za leto 2015 oziroma prispevki v znesku 2.059,31 evrov.

Pri obračunu prispevkov za socialno varnost je potrebno upoštevati tudi novo zakonodajo

Nova zakonodaja kot najnižjo osnovo za prispevke za samozaposlene osebe določa:

· v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),

· v letu 2016: 56 % PP,

· v letu 2017: 58 % PP,

· v letu 2018: 60 % PP.

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje ne more biti nižja kot 60 % PP.

V kolikor zasebnik ni posloval celotno prvo leto, mora za določitev višine prispevkov v drugem letu poslovanja, vsoto (znesk iz zap. 9 davčnega obračuna in obračunane prispevke za socialno varnost) preračunati na letno raven.

Število mesecev poslovanja se določi tako, da se mesec, ko je podjetnik začel s poslovanjem, šteje za cel mesec, če je posloval več kot 15 dni, če ni, pa se prvi mesec poslovanja ne šteje.

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov upošteva zadnja odločba o odmeri dohodnine.

Primer: Zasebnik je v letu 2014 posloval le tri mesece, imel 3.000 evrov dobička (znesek vpisan v zap. 9. davčnega obračuna) in obračunanih 950,58 evrov prispevkov.

3.000€+950,58=3.950,58 3.950,58*0,72/3= 948,14€

To pomeni, da je njegova osnova za leto 2015 948,14 evrov, višina mesečnih prispevkov za socialno varnost pa 38,2 % tega zneska oziroma 362,19 evrov.

POMEMBNO !

Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po mesecu, ko je bil Finančni upravi RS oddan davčni obračun. Ker bo večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu 2015, se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec april 2015 (rok plačila 15.05.2015).

Zasebnik mora plačevati več različnih prispevkov

Prikaži zapisov

Išči:

Iz bruto osebnega dohodkaNa bruto osebni dohodekZnesek (min. osnova)
Prispevek ZPIZ
(od 54 % PP)
15,5 %8,85 %202,53 evrov
Prispevek za ZZ
(od 60 % PP)
6,36 %6,56 % + 0,53 %124,3 evrov
Prispevek za zaposlovanje
(od 54 % PP)
0,14 %0,06 %1,66 evrov
Prispevek za starševsko varstvo
(od 54 % PP)
0,10 %0,1 %1,66 evrov
SKUPAJ22,1 %16,1 %330,15 evrov
Uredi

Popoldanski s.p. (pavšalisti)

Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost, telesno okvaro, smrt, poškodbe pri delu) od maja 2014 znašajo 32,20 evrov. Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen odjanuarja 2015 znašajo 32,72 evrov, skupaj torej 64,92 evrov.

Samostojni podjetnik mora ne glede na obliko (polni ali popoldanski s.p.) plačati prispevke vsak mesec (ne glede na to ali je tisti mesec kaj zaslužil ali ne) do 15. v mesecu za pretekli mesec. Višina prispevkov se spreminja in usklajuje z inflacijo, zato vam svetujemo, da to skrbno spremljate. V primeru spremembe statusa samostojnega podjetnika iz popoldanskega v polni s.p., se mu v tistem koledarskem letu obračunavajo prispevki za obvezna socialna zavarovanja od minimalne plač.

Več o samozaposlitvi izveste na naši delavnici Zaposlitev ali samozaposlitev.

Za še bolj specifična vprašanja pa se lahko obrnete na strokovnjake za poslovna svetovanja oziroma za računovodske storitve na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Avtor: Jure Filip (DATA d. o. o.)

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/08/19/nacin-dolocitve-visine-prispevkov-za-s-p-ni-preprost/