O-STA

Koledar poročanja za mesec september 2015

Datumi in obrazci, ki jih v septembru 2015 ne smete zamuditi:

Rok oddajeObveznost

Do 10. 9.


· Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2015

· Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2015

· Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za avgust 2015

Do 15. 9.


· Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2015

· pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2015

· Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu avgustu 2015

· Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za avgust 2015

· Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za avgust 2015

· Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za avgust 2015

· Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2015

Do 18. 9.


· na dan izplačila dohodkov - Obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za avgust 2015

· Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2015

Do 18. 9.


· Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2015

· Obrazec DDV-O za avgust 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za avgust 2015 (op. plačilo DDV je 30. 9.)

Do 20. 9.


· obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2015

· obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za avgust 2015

· obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za avgust 2015

· obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2015

· obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2015

Do 24. 9.


· Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 24. 9.)

Do 30. 9.


· Obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2015

· Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za avgust 2015

· Obračun davka na finančne storitve za avgust 2015

· Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za avgust 2015

· Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2015

· Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2015 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači

· Obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2015 izplačani samostojno
Uredi

OPOMBA: Na AJPES-u smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

http://data.si/blog/2015/08/31/koledar-porocanja-za-mesec-september-2015/