O-STA

Delo in zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji

1.9.2015 je stopil v veljavo nov Zakon o delu in zaposlovanju tujcev in s tem uvedlo enotno dovoljenje za bivanje in delo, ki je nadomestilo dovoljenje za bivanje iz razloga zaposlitve.

Med drugim se z novim zakonom spreminjajo tudi pogoji za delo in zaposlitev tujcev, ki so zastopniki v svojih podjetjih v Sloveniji ali se zaposlujejo s kontrolo trga dela pri slovenskem delodajalcu.

Novi pogoji za pridobitev enotnega dovoljenja za bivanje in delo zastopnikov podjetij:

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora podati soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za bivanje in delo.

Pogoji za podajo soglasja so sledeči:

Delodajalec mora dokazati, da aktivno posluje, kar pomeni:

· da je pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za polni delovni čas ALI

· da je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji IN

· da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti

* V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj iz zgoraj navedenih alinej šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

Prijava kratkotrajnega dela zastopnika

Tujec, ki je v skladu z zakonom vpisan v sodni register Republike Slovenije kot zastopnik pravne osebe, lahko opravlja delo zastopanja pravne osebe na podlagi prijave dela zastopnika.

Tujec- zastopnik pravne osebe-je začetek opravljanja dela dolžan prijaviti Zavodu za zaposlovanje pred samim začetkom opravljanja dela in na podlagi potrdila o opravljeni prijavi lahko opravlja delo do 90 dni v koledarskem letu.

Slovenski delodajalec, ki želi zaposlovati državljane držav, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije, na določeno delovno mesto mora izpolniti naslednje pogoje:

· dokazati, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb

· da ni v postopku likvidacije ali stečaja

· da aktivno posluje, kar pomeni:

* da je pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za polni delovni čas ALI

* da je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji IN

* da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti

V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj za zaposlitev tujca na določeno delovno mesto šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo in v kolikor v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih slovenskih kandidatov. Prav tako seveda velja pogoj, da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja.

Zaposlovanje kadra z visokošolsko izobrazbo

V kolikor želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo mu ni potrebno dokazovati, da aktivno posluje in prav tako mu ni potrebno investirati 50.000 eurov v dejavnost, mora le pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb

Modra karta EU

V kolikor želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo iz za njega pridobiti modro karto EU mu ni potrebno dokazovati, da aktivno posluje in prav tako mu ni potrebno investirati 50.000 eurov v dejavnost, mora pa izpolniti naslednje pogoje:

· pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb

· S tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero bo tujcu zagotovil plačo v višini najmanj 1,5 kratnika povprečne bruto plače v republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije

* Tujec z modro karto EU ima pravico do takojšnjega združevanja družine in mu ni potrebno čakati da izpolni pogoj enoletnega bivanja v Republiki Sloveniji.

Za več informacij v zvezi z enotnim dovoljenjem za delo in bivanje tujcev in drugimi oblikami zaposlovanja in opravljanja del in storitev v Republiki Sloveniji nam pišite na e-mail data@data.siali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530.

Pripravila: Svetlana Lukić, Data d.o.o.

http://data.si/blog/2015/09/02/delo-in-zaposlovanje-tujcev-v-republiki-sloveniji/