O-STA

Veste, kaj je delo na črno?

Posameznik, ki želi samostojno opravljati dejavnost in z njo zaslužiti, se mora ustrezno registrirati, biti vpisan v register podjetij AJPES in Davčno upravo RS obvestiti, da bo opravljal dejavnost, s katero bo pridobival prihodke.

delo na črno

Če za delo nekoga najamete, pa morate z njim skleniti ustrezno pogodbo o zaposlitvi, prijaviti študentsko delo, skleniti pogodbo civilnega prava za opravljanje avtorskega dela ali podjemno pogodbo. Fizična oseba lahko registrira tudi osebno dopolnilno delo in tako pridobi dodaten vir prihodkov.

Če delodajalec najame delavca in njegovega dela ne uredi s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava ali če posameznik dela brez ustrezno prijavljene dejavnosti, lahko gre pri tem za zaposlovanje ali delo na črno.

Delo in zaposlovanje na črno natančneje opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je bil nazadnje noveliran leta 2014.

Zakon prepoveduje tudi oglaševanje dela na črno oziroma iskanje delavca, ki z delodajalcem ne bo sklenil ustrezne pogodbe ter iskanje delavcev za dejavnost, ki je delodajalec nima med registriranimi dejavnostmi.

Posameznik ne sme oglaševati dela, ki ga želi opravljati na podlagi civilne pogodbe.

Klikni in deli

Kaj je po zakonu delo na črno?

· Če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima določene v ustanovitvenem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
· če samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev zanjo;
· če pravna oseba ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi za opravljanje te dejavnosti;
· če posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa zakonodaja;
· če tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v RS brez registrirane podružnice ali dovoljenja;
· če tuja pravna oseba, s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.

Kaj je zaposlovanje na črno?

· Če delodajalec, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, s posameznikom ne sklene pogodbe o zaposlitvi in ga ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja ali ga iz njih med trajanjem dela odjavi;
· če delodajalec s posameznikom ne sklene niti nobene druge pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo;
· če delodajalec z upokojencem ne sklene pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela;
· če delodajalec ne uredi dela dijaka ali študenta v skladu z zakonodajo;
· zaposli tujca v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev;
· če pravna oseba ali podjetnik nezakonito zaposli državljana tretje države;
· kadar posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.

Izjeme so:

· sosedska pomoč;
· sorodstvena pomoč,
· nujno delo,
· kratkotrajno delo,
· humanitarno in karitativno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljsko ter dobrodelno delo,
· brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah,
· osebno dopolnilno delo.

V izogib kazenskim sankcijam, ki so predvidene za kršitelje tega zakona, lahko podjetniki registracijo dodatnih dejavnosti podjetja ali prijavo delavca v zavarovanje, opravijo tudi na vsaki VEM točki. Storitev je za samostojne podjetnike in lastnike oziroma zastopnike družb z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) brezplačna. Za rezervacijo svojega termina nas lahko pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 ali nam pišite na naslov data@data.si.

Avtorica: Bogdana Rejc, DATA d. o. o., posodobila Manca Borko Grimšič

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/09/25/veste-kaj-je-delo-na-crno/