O-STA

Deset let globalnega zmanjševanja bremena davčne skladnosti za podjetja, ki ga vse bolj vodijo elektronske reforme

Elektronska vložitev davčnih napovedi in elektronsko plačilo davkov sta bili najbolj pogosti davčni reformi, ki sta ju v zadnjem letu sprejele države po vsem svetu glede na zadnje poročilo Paying Taxes Skupine Svetovne banke in PwC.

Plačevanje davkov je sedaj enostavnejše za srednje velika podjetja po vsem svetu, vendar se je fokus premaknil z zmanjšanja davčnih stopenj za podjetja na sprejem tehnologije in lajšanje bremena skladnosti. Poročilo prav tako kaže, da se gospodarstva z nizkimi prihodki še naprej soočajo z največjimi izzivi reform.

Poročilo Paying Taxes 2016 ugotavlja, da ima vzorčno podjetje v povprečju skupno davčno stopnjo (kot je opredeljena z metodologijo Doing Business) v višini 40,8 odstotka komercialnega dobička, zmanjšanega za 0,1 odstotno točko v primerjavi z lanskim letom. V letu je bilo izvršenih 25,6 plačil davka in 261 ur porabljenih za doseganje skladnosti z davčnimi zahtevami, kar je dve uri manj kot lani.

V 10-letnem obdobju, ki ga pokriva ta študija, je globalni povprečni čas za doseganje skladnosti upadel za 61 ur in število plačil za 8,2 plačil, predvsem zaradi vpeljave in izboljšanja elektronske vložitve davčnih napovedi in elektronskih plačil. Elektronska vložitev davčnih napovedi še vedno močno vpliva na lajšanje bremena davčne administracije. Gledano globalno je bila najbolj pogosta karakteristika davčne reforme v zadnjem letu vpeljava in izboljšanje elektronskega sistema vložitve davčnih napovedi in plačila davkov.

Gospodarstva, ki so investirala v infrastrukturo spletne vložitve davčnih napovedi in plačil, žanjejo digitalne dividende, ki izhajajo iz teh sistemov. Pri gospodarstvih z nizkimi prihodki, ki imajo pogosto znatno breme doseganja skladnosti, pa je bilo ugotovljeno najnižje zmanjšanje časa, porabljenega za doseganje skladnosti, in števila plačil. To nakazuje, da obstajajo drugi izzivi, ki jih morajo ta gospodarstva premagati pred znatno reformo davčnega sistema, kot npr. razpoložljivost moderne komunikacijske infrastrukture. Študija poleg tega obravnava koristi dobrega sistema davčne skladnosti pri zmanjševanju obsega neformalne ekonomije.

Leta 2014 je prišlo do manjšega znižanja globalnega povprečja skupne davčne stopnje, vendar je na regionalni in državni ravni potrebne še veliko reorganizacije. Skupna davčna stopnja se je v Afriki, Srednji Aziji in Vzhodni Evropi ter na Bližnjem vzhodu povišala zaradi povečanja različnih vrst davkov, medtem ko je 30 reform povzročilo, da plačevanje davkov sedaj podjetja stane manj. Gledano globalno je leta 2014 46 gospodarstev izkazalo povečanje svoje skupne davčne stopnje, medtem ko se je davčna stopnja znižala v 41 gospodarstvih.

Paying Taxes prav tako ugotavlja, da v povprečju za države po vsem svetu davki na delo predstavljajo strošek podoben davku na dobiček - pri čemer tako davki na delo kot davki na dobiček v povprečju predstavljajo 16,2 % komercialnih dobičkov po vsem svetu, štiri petine davkov pa je plačanih neposredno s strani podjetij.

Augusto Lopez-Claros, direktor, Global Indicators Group, razvojna ekonomija, Skupina Svetovne banke:

"Davki so nujni za financiranje javnih storitev in globalni razvoj. Oblika davčnega sistema lahko vpliva na odločitve podjetij glede poslovanja v formalni ekonomiji. Spodbujajoče je, da gospodarstva po vsem svetu nadaljujejo z vpeljavo znatnih izboljšav v svoje davčno okolje. Na ta način se zmanjša breme za podjetja in zagotovi trajnostni prihodek za vlade."

Andrew Packman, vodja davčne transparentnosti in skupnih davčnih prispevkov pri PwC:

"Obstaja veliko prostora za reformo davčnih sistemov v smislu poenostavitve in podpore pri doseganju skladnosti. Letošnje poročilo prikazuje predvsem velik izziv, prisoten v državah v razvoju, na področju razpoložljivosti IT infrastrukture, vključno širokopasovnim omrežjem, kar je potrebno za oblikovanje in delovanje modernega davčnega sistema za namen dviga prihodkov za trajnostno rast."

Opombe

1. Paying Taxes 2016 vsebuje izračun vseh obveznih davkov in prispevkov, ki jih mora srednje veliko podjetje plačati v danem letu. Izračunani davki in prispevki vključujejo davek na dobiček ali davek od dohodkov pravnih oseb, socialne prispevke in davek na delo, ki jih plača delodajalec, davek na nepremičnine, davek od prenosa nepremičnine, davek od dividend, davek na kapitalski dobiček, davek na finančne transakcije, davek na odpadke, davek na motorna vozila in cestne takse ter druge manjše davke ali takse. Več informacij o Paying Taxes: www.pwc.com/payingtaxes.

2. Letno poročilo Paying Taxes je nadgradnja poglavja o plačilu davkov iz poročil Skupine Svetovne banke z naslovom Doing Business. Več informacij o poročilih Doing Business na www.doingbusiness.org

3. PwC-jeva 18. letna globalna raziskava med direktorji poroča, da davek ostaja med prvimi petimi zaznanimi težavami pri poslovanju, in sicer je sedem od desetih direktorjev (70%) delno ali močno zaskrbljenih glede povečanja davka za njihovo podjetje..

O Skupini Svetovne banke

Skupina Svetovne banke ima ključno vlogo pri globalnem prizadevanju za odpravo ekstremne lakote in povečanje skupne blaginje. Sestavlja jo pet institucij: Svetovna banka, vključno z Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MBOR) in Mednarodnim združenjem za razvoj (MZR), Mednarodna finančna korporacija, Mednarodna agencija za zavarovanje investicij in Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov. Institucije med seboj sodelujejo v več kot 100 državah in zagotavljajo finančne, svetovalne in druge rešitve, ki državam omogočajo obravnavo najbolj resnih razvojnih izzivov. Več informacij na www.worldbank.org, www.miga.org in ifc.org.

O PwC

Pri PwC se zavzemamo za graditev zaupanja v družbi in reševanje pomembnih težav. Smo mreža družb v 157 državah z več kot 208.000 zaposlenimi, ki nudijo kakovostne revizijske, svetovalne in davčne storitve. Več informacij na www.pwc.com.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali na eno ali več njenih družb članic, pri čemer je vsaka ločena pravna oseba. Več informacij na www.pwc.com/structure.

©2015 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.