O-STA

Objava prospekta za ponudbo novih delnic Gorenjske banke

Kranj, 10. decembra - Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj obvešča javnost, da je dne 10. 12. 2015 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200- 9/2015-4 z dne 10. 12. 2015, o potrditvi prospekta "Prospekt za ponudbo novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranja

Predmet ponudbe je največ 86.667 novih rednih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj, ki z obstoječimi delnicami izdajatelja z oznako GBKR tvorijo isti razred, in sicer v skupni emisijski vrednosti največ 13.000.230,00 EUR.

Nove delnice se ponujajo na podlagi sklepa uprave Gorenjske banke z dne 02. 12. 2015 o povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala z denarnimi vložki in izdajo novih delnic, h kateremu je dne 02. 12. 2015 podal soglasje tudi nadzorni svet Gorenjske banke.

Z objavo Prospekta se je pričela ponudba novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj, ki bo predvidoma potekala do 06. 01. 2016 do 12. ure CET.

V obdobju od objave Prospekta do 15. 12. 2015 do 12. ure bo ALTA Invest d.d. zbirala nezavezujoče ponudbe povabljenih obstoječih delničarjev in velikih vlagateljev za nove delnice, in sicer v okviru razpona emisijske (ponudbene) cene za eno novo delnico, ki je od najmanj 150,00 EUR do največ 270,00 EUR.

Končno emisijsko (ponudbeno) ceno ene nove delnice bo v okviru razpona emisijske cene določila uprava Gorenjske banke s soglasjem nadzornega sveta. Ta bo enaka za vse upravičene vlagatelje. Ob upoštevanju končne emisijske cene za eno novo delnico in maksimalnega skupnega emisijskega zneska 13.000.230,00 EUR bo določeno tudi maksimalno ponujeno število novih delnic.

Emisijska (ponudbena) cena ene nove delnice bo dne 15. 12. 2015 objavljena na spletni strani izdajatelja in na spletni strani družbe ALTA Invest d.d. ter vložena pri ATVP.

Začetek vpisovanja novih delnic izdajatelja bo dne 16. 12. 2015 od 9. ure CET. Vpis novih delnic bo potekal v dveh krogih.

V prvem krogu vpisovanja (od vključno 16. 12. 2015 od 9. ure do vključno 31. 12. 2015 do 12. ure) bodo lahko nove delnice na podlagi prednostne pravice vpisovali le obstoječi delničarji. To so osebe, ki so bile v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD Ljubljana, evidentirane kot delničarji Gorenjske banke konec dneva na dan 02. 12. 2015. Prednostna pravica do vpisa novih delnic je prenosljiva.

V drugem krogu vpisovanja (od vključno 16. 12. 2015 od 9. ure do vključno 06. 01. 2016 do 12. ure) bodo lahko nove delnice vpisovali mali vlagatelji in veliki vlagatelji, kar vključuje tudi obstoječe delničarje.

Pooblaščeni član, pri katerem poteka vpisovanje novih delnic, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana.

Podrobna navodila glede vpisa in vplačevanja novih delnic so določena v Prospektu. Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja (http://www.gbkr.si/) in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (http://www.alta.si), v tiskani obliki pa je v času trajanja vpisa novih delnic na voljo tudi v prostorih na sedežu izdajatelja, in sicer na naslovu Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, in na vseh vpisnih mestih.

Vse objave v zvezi s ponudbo novih delnic bodo objavljene na spletni strani izdajatelja, http://www.gbkr.si/ in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., www.alta.si.

---- konec ----