O-STA

Olajšave za zaposlovanje starejših delavcev

Od 1. januarja 2016 bodo delodajalci lahko koristili spodbudo za zaposlovanje starejših od 55 let, ki so najmanj pol leta prijavljeni kot brezposelne osebe. Ob uveljavljanju spodbude bodo za prvih 24 mesecev zaposlitve delodajalci oproščeni plačila vseh prispevkov delodajalca.

Spodbuda za zaposlovanje starejših bo v veljavi dve leti

Na Ministrstvu za finance so Zakonu o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) dodali začasno spodbudo, ki jo bodo delodajalci lahko začeli koristiti v prihodnjem letu. Delodajalci jo bodo lahko izkoristiti od 1. januarja 2016 pa do 31. decembra 2017 ob zaposlovanju brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. Gre za oprostitev plačevanja prispevkov v višini 16,1 odstotkov od osnove za prispevke.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Delodajalci morate vedeti, katera oblika zaposlitve je najprimernejša za katerega delavca in v katerih okoliščinah. Kakšne možnosti vam pri tem daje slovenska zakonodaja?

Več informacij

Med uveljavljanjem te spodbude za zaposlovanje drugih oprostitev ni

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z zakonom določilo, da se v času veljavnosti spodbude (od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017) ne izvaja 156. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot pojasnjujejo, "se v navedenem obdobju uporablja le oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, starejše od 55 let, izvajanje 156. člena ZPIZ-2 pa je začasno odloženo".

Po predpisih 156. člena ZPIZ-2 so bili delodajalci oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 odstotkov za zaposlene, ki so dopolnili 60 let. Prav tako so bili z istim členom oproščeni plačila prispevkov v višini 50 odstotkov za zaposlene, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

Zdaj pa bodo lahko ti dve spodbudi koristili le še v decembru, za plače zaposlenih, ki bodo izplačane v januarju 2016, nato pa ne več.

Če delodajalec izpolnjuje pogoje ZPIZ, ni nujno, da jih bo tudi pri ZIUPTD

A če je bil delodajalec upravičen do te olajšave in je uveljavljal delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce po 156. členu ZPIZ-2, ni nujno, da bo izpolnjeval tudi pogoje iz Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela. Torej, v primeru, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev ZIUPTD začasno ne bo mogel uveljavljati olajšav.

Novi pogoji za nove spodbude za zaposlovanje starejših

Po predpisih ZIUPTD mora delodajalec pri uveljavljanju oprostitve plačila prispevkov upoštevati nekatere pogoje. Kot delodajalec ste opravičeni plačila prispevkov če:

· zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let, niste pričeli s postopkom odpovedi o zaposlitvi ali odpovedali pogodbo o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,

· pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelnost osebo, ki je starejša od 55 let, niste imeli blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporedni dni,

· ste v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let, redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.

Če delodajalec želi biti upravičen oprostitve plačila prispevkov, ne more uveljavljati spodbud za zaposlovanje iz:

· Zakona o razvojni podpori Pomurske regije v obdobju 2010-2017, po kateri lahko delodajalec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in maksimalno dovoljene višini po pravilih državne pomoči. Zavezanec lahko spodbudo uveljavlja, če je sedež njegovega podjetja v Pomurski regiji in prejema dohodek iz dejavnosti, hkrati pa mora imeti tudi stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji. Spodbude niso upravičeni delodajalci iz dejavnosti premogovništva in družbe v težavah.

· Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Po njej lahko delodajalec uveljavlja povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost, če ima sedež in dejansko izvaja dejavnost v problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ali če opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca. Zavezanec lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje za brezposelno osebo, ki v preteklem pol leta ni imela redno plačane zaposlitve, nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe, je starejša od 50 let, je pripadnica etnične manjšine in je invalid).

· Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. Pri tej spodbudi je delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti. Zavezanec mora plačevati prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

· Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pri tej spodbudi so do oprostitve plačila prispevkov za delavce upravičeni zaposlitveni centri, invalidska podjetja, invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih več kakor tretjino invalidov ter invalidska podjetja, ki imajo vsaj polovico zaposlenih invalidov.

Podrobnejša navodila v zvezi s predložitvijo podatkov si lahko preberete tukaj.

Več o novi spodbudi za zaposlovanje starejših delavcev, pa si lahko preberete tudi tukaj.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/18/olajsave-za-zaposlovanje-starejsih-delavcev/