O-STA

Kaj je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida?

Do konca marca morajo vsi samostojni podjetniki in vsa podjetja pripraviti računovodska poročila za minulo poslovno leto. Glavni - ob davčnem obračunu - sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Iščete računovodjo, ki mu lahko zaupate?
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki izkazuje premoženje poslovnega subjekta (sredstva) na eni strani ter vire financiranja tega premoženja (obveznosti) na drugi strani na presečni datum, običajno na zadnji dan poslovnega leta za katerega se sestavlja.

IZOBRAŽEVANJE

Zaključna bilanca za leto 2015

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje inštitucije (FURS, AJPES), ki jih morajo najkasneje do 31. 3. 2016 za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in vodijo poslovne knjige.

Več informacij

Poleg bilance stanja mora vsak poslovni subjekt izdelati tudi izkaz poslovnega izida, ki prikazuje celoten rezultat delovanja za določeno obdobje (običajno za poslovno leto) posameznega podjetja ali samostojnega podjetnika. Poenostavljeno - prikaže, ali je podjetje ali samostojni podjetnik poslovno leto zaključil z dobičkom ali z izgubo.

Kaj vključuje bilanca stanja?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) zahteva, da se bilanca stanja pripravi obvezno vsaj na zadnji dan poslovnega leta, podjetja pa za lastnike, banke, vlagatelje in tudi za potrebe vodstva, sestavljajo tudi medletne bilance, ki so lahko mesečne, trimesečne ali polletne.

V aktivi bilance stanja so sredstva - dolgoročna sredstva (osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe) ter kratkoročna sredstva (zaloge, naložbe, terjatve in denarna sredstva), v pasivi bilance pa obveznosti - obveznosti do kapitala, dolgoročne in kratkoročne obveznosti do virov financiranja ter kratkoročne in dolgoročne obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti. Iz bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim podjetje ali podjetnik jamči za svoje obveznosti.

Izkaz poslovnega izida kaže dobičkonosnost podjetja

V izkazu poslovnega izida pa je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletno obdobje, za katerega se sestavlja. Izkaz poslovnega izida v nasprotju z bilanco stanja ni sestavljen na določen dan, ampak za določeno obdobje, npr. od 1. januarja do 31. decembra posameznega poslovnega leta.

V njem se od vseh prihodkov podjetja ali samostojnega podjetnika odštejejo vsi stroški, rezultat pa predstavlja čisti poslovni izid - dobiček ali izgubo. Izkaz poslovnega izida vodstvu podjetja, bankam in drugim pokaže, kako donosno je podjetje ali podjetnik.

Po SRS obstaja več različic izkaza poslovnega izida. Za obvezno poročanje se pripravlja v dveh kolonah, kjer se primerja zadnje s predzadnjim obračunskim obdobjem. Podjetniki, ki načrtujejo svoje poslovanje, pa se odločajo tudi za pripravo medletnih ali letnih izkazov poslovnega izida, kjer primerjajo dosežene rezultate z načrtovanimi.

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

Z malo truda lahko svoje enostavno knjigovodstvo vodite tudi sami. Na delavnici vas bomo naučili, kdaj in o čem morate o svojem poslovanju obveščati državo, katere knjige morate voditi in vam na praktičnih primerih pokazali, kako morate zapisovati v njih.

Več informacij

Tako bilanca stanja kot izkaz poslovnega izida se običajno pripravljata po uskladitvi podatkov v glavni knjigi in popisu sredstev ter obveznosti do virov sredstev.

Oboje - vse bilance stanja in izkaze poslovnega izida - morajo podjetniki in podjetja trajno hraniti.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/29/bilanca-stanja-izkaz-poslovnega-izida/