O-STA

Zavarovalniško zastopanje ali zavarovalniško posredovanje sodita med regulirane dejavnosti

Zavarovalniško zastopanje ali zavarovalniško posredovanja sta eni od redkih dejavnosti za kateri se med drugim zahteva (z nekaj izjemami), da se kot edini dejavnosti opravljata v določenem gospodarskem subjektu. Tako bi bilo nemogoče in tudi sporno, če bi želel podjetnik poleg zavarovalniškega zastopanja imeti registrirano tudi npr. trgovino z lahkimi motornimi vozili.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Razmišljate o ustanovitvi podjetja ali samostojne dejavnosti? Pridružite se nam na brezplačnem svetovanju!

Več informacij

Pri reguliranih dejavnosti je namreč lahko zahtevano, da se ali zahtevajo dodatni pogoji za registracijo, se omejuje dodajanje ostalih dejavnosti ali oboje.

Zavarovalniško zastopanje je sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice, zavarovalniško posredovanje pa je vzpostavljanja stika zavarovalca z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne pogodbe.

Tako za zavarovalniško zastopanje kot za zavarovalniško posredovanje velja, da sta regulirani dejavnosti. Poleg dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki ga mora podjetnik pridobiti na Agenciji za zavarovalni nadzor, je zanju zahtevano, da sta edini dejavnosti, ki ju lahko določeno podjetje opravlja in ima registrirano.

Po SKD gre za dejavnosti K66.22 Dejavnost zavarovalniških agentov.

Zavarovalniško zastopanje in zavarovalniško posredovanje - izjeme, ki gredo zraven

Poleg navedenega se pod zavarovalno zastopanje kot tudi posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Take storitve so predvidoma lahko:

· storitve kreditnega posredovanja, storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali drugih podobnih finančnih proizvodov, pogojeno da izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev,

· posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov,

· izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti,

· ocenjevanje škod in ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta,

· opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli,

· posredovanje pri sklepanju zavarovalnih poslov za zavarovalnice iz iste zavarovalniške skupine.

V primeru kršitev teh določil, lahko pride tudi do odvzema dovoljenja za opravljanje take dejavnosti. Agencija za zavarovalni nadzor pa podjetju po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja pet let ne sme izdati ponovnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

VIR: evem.gov.si

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2016/02/24/zavarovalnisko-zastopanje-ali-zavarovalnisko-posredovanje-sodita-med-regulirane-dejavnosti/