O-STA

Upravitelj v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije

Kaj točno dela upravitelj v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije? In kaj potrebujete za opravljanje te dejavnosti?

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete dovoljenje, imenovanje, imeti morate varen poštni predal in elektronski predal, za katerega morate podati izjavo, priložiti pa morate tudi potrdilo o nekaznovanju. In predvsem morate dobro poznati teorijo in zakonodajo s področij insolvenčnega prava, prava, ekonomije ter različne sodne prakse.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Katere zakone morate kot podjetnik obvezno poznati za mirno spanje?

Več informacij

Dejavnost upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije pomeni vodenje poslov insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in zastopanje le-tega v procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika ter zastopanje v pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase, uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega postopka in drugih pravnih poslih.

Prijavite se na izobraževanje!

Upravitelj v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije je fizična oseba. Pristojnosti in naloge pa lahko opravlja preko pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe. V vsakem primeru je zahtevana predhodna registracija dejavnosti. Za opravljanje funkcije upravitelja se zahteva veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, ob veljavnem dovoljenju pa je obvezna tudi včlanitev v Zbornico upraviteljev Slovenije.

Pogoji in zahteve za dovoljenje za opravljanje dejavnosti so:

 • državljanstvo,
 • poslovna sposobnost in splošna zdravstvena zmožnost,
 • ustrezna izobrazba z najmanj visokošolskim statusom prve stopnje,
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del z visokošolsko izobrazbo prve stopnje,
 • zavarovanje odškodninske odgovornosti,
 • opravljen strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
 • pogoj javnega zaupanja za opravljanje funkcije upravitelja,
 • aktivno znanj slovenskega jezika,
 • varen poštni predal in elektronski naslov,
 • izjava o elektronskem naslovu,
 • dokazilo o nekaznovanosti,
 • izjava o izbiri sodišča,
 • dokazilo o plačani upravni taksi,
 • izjava o pravnoorganizacijski obliki opravljanja funkcije upravitelja,
 • podatki, vpisani v register.

Prijavite se na izobraževanje!

Upravitelj v postopkih insolventnosti - pogoji za opravljanje dejavnosti

 • Zavarovanje odškodninske odgovornosti

Zavarovanje odškodninske odgovornosti za najnižjo zavarovalno vsoto je najmanj za 500.000 evrov v posameznem letu, sam upravitelj pa je odgovoren upnikom odgovoren za najmanj 5.000 evrov in največ do višine petkratnika zneska nagrade, do katere je upravičen v tem postopku in za škodo, povzročeno v posameznem postopku zaradi insolventnosti. Kot dokaz tega se prilaga fotokopija zavarovalne police.

 • Strokovni izpit

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela in zajema področja insolvenčnega prava, prava, ekonomije in preverja poznavanje predpisov, teorije in sodne prakse. Komisija, pred katero se opravlja izpit, je tričlanska.

Prijavite se na izobraževanje!

 • Imenovanje

Imenovanje upravitelja se za konkreten postopek prične skupaj s sklepom sodišča o začetku postopka zaradi insolventnosti. Zahtevana sta vpis v seznam upraviteljev in vpis sodišča, kot tistega pri katerem opravlja funkcijo upravitelja.

Za opravljanje potrebujete dovoljenje, imenovanje in varen poštni predal.

Klikni in deli

Upravitelji se imenujejo po vrstnem redu zaporedne številke pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, torej vsakič drugi. V primerih gospodarskih družb, ki sodijo po ZGD-1 med velike družbe, so upravniki lahko le osebe, ki so pred imenovanjem najmanj dve leti opravljala naloge in pristojnosti upravitelja.

Prijavite se na izobraževanje!

 • Pravna podlaga

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen je podlaga za izračun nagrade za delo upravitelja in povrnitve preostalih stroškov do katerih je upravičen. Upravitelj v postopkih insolventnosti pravno podlago za svojo dejavnost najdete tudi v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in predpisih, izdanimi na njegovi podlagi, ter drugimi zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega dolžnika.

Pripravil: Rok Gros, Data d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev podjetja Zakonodaja

Oznake Avtorski članki insolovenca insolventnost postopek likvidacije prisilna likvidacija prisilna poravnava upravitelj Upravitelj v postopkih insolventnosti v postopku likvidacije

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/12/upravitelj-v-postopkih-insolventnosti-prisilne-likvidacije/