O-STA

Ko je vaša pisarna kar radio

Radi poslušate radio, pa čeprav zgolj v avtu? Ste se kdaj vprašali, kako je radio urejen kot dejavnost, kakšni so pogoji in zahteve za ustanovitev radijske postaje? Ste si kdaj predstavljali, kako izgleda poklic radijski novinarjev oziroma voditeljev, katerih delovne naloge so, da se oglašajo z etra, snemajo ankete in reportaže, srečujejo veliko različnih profilov ljudi, jih nagovarjajo, sprašujejo, njihove posnetke pa montirajo oziroma urejajo v privlačno celoto, ki ji pravimo radijski program?

Danes preverjamo, kako je urejena sama radijska dejavnost, v prihodnjih dneh pa, kakšni so pogoji, da postanete novinar (tem se po navadi najbolj izplača poslovati na podlagi normiranih odhodkov).

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Poznate vse razlike med s. p. in d. o. o.? Kakšne oblike vodenja računovodstva zahtevata ena in druga oblika ter kakšna je njuna obdavčitev?

Več informacij

Radijska dejavnost spada v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) spada v radijsko in televizijsko dejavnost, pomeni pa ustvarjanje oziroma produkcijo radijskih programov z namenom priobčevanja vsebin javnosti. Radijska dejavnost vsebuje dejavnost priprave radijskih programov in oddajanje le-teh pridruženim studiem ali naročnikom, in sicer prek radijskih oddajnih studiev in naprav za oddajanje slušnih programov javnosti. Zajeto je tudi oddajanje radijskih programov prek interneta (internetne radijske postaje). Sem spada tudi oddajanje podatkov, združeno z oddajanjem radijskih programov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Radijska dejavnost mora temeljiti na svobodi izražanja in razširjanja vsebin

Za opravljanje dejavnosti je treba predhodno registrirati ustrezno statusno obliko. To lahko hitro in enostavno storite tudi na DATI. Radijsko dejavnost lahko registrirate kot s. p.,popoldanski s. p. ali pa kot d. o. o.

Dejavnost razširjanja programskih vsebin izvaja izdajatelj medija, ki je lahko pravna ali fizična oseba, dejavnost pa mora temeljiti na svobodi izražanja, svobodi razširjanja programskih vsebin iz drugih držav in prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in strpnosti.

Slovenski jezik, tuj jezik, narečje, esperanto

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, Data

Ime medija in njegovih rubrik oziroma oddaj mora biti v slovenskem jeziku, razen kadar gre za medije ali njegove rubrike oziroma oddaje, ki so slovenske licenčne različice tujega medija ali rubrik oziroma oddaj z blagovnimi ali storitvenimi znamkami tega medija. Ime je lahko tudi v mrtvem jeziku, esperantu ali v enem od slovenskih pokrajinskih narečij.

Programske vsebine za radio morajo biti v slovenskem jeziku ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen ko so v prvi vrsti namenjene drugim jezikovnim skupinam ali madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti. Izdajatelj medija mora imeti tako sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji kot tudi sedež uredništva.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Razvid medijev in odgovorni urednik

V razvid medijev so vpisani vsi mediji, ki delujejo pod jurisdikcijo Republike Slovenije. Izdajatelj mora o spremembi podatkov o mediju in prenehanju delovanja obvestiti Ministrstvo za kulturo v 15 dneh od nastanka spremembe oziroma od prenehanja.

Vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge, določene s temeljnim pravnim aktom izdajatelja. Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, en medij pa ima lahko več odgovornih urednikov, vsak od njih pa odgovarja za objave informacij v tistem programskem sklopu, za katerega je odgovoren. Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Objava v Uradnem listu RS

Izdajatelj mora vsako leto najpozneje do konca februarja objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije naslednje podatke:

· ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma podjetje in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5odstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic,

· imena članov uprave oziroma organa upravljanja in nadzornega organa izdajateljev.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti izda Agencija za komunikacije omrežja in storitve Republike Slovenije. Pred oddajo vloge mora imeti vlagatelj registrirano dejavnost, vlagateljev medij pa mora biti vpisan v razvid medijev.

Vložnik vloži pisno vlogo za pridobitev dovoljenja, ki mora vsebovati:

· podatke o izdajatelju radijskega ali televizijskega programa,

· navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati,

· ime radijskega oziroma televizijskega programa, ki ga bo izdajatelj razširjal s svojo dejavnostjo,

· izpolnjen pravni obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju programa.

Agencija izda dovoljenje po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.

Radi poslušate radio? Veste, kakšni so pogoji in zahteve za ustanovitev radijske postaje?

Klikni in deli

Pravica do razširjanja programa

Ponudniki programov se lahko prijavijo na dva različna javna razpisa:

· za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije in

· za pridobitev pravice razširjanja programov na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pravna podlaga, ki ureja radijsko dejavnost:

· Zakon o medijih (ZMed)

· Pravilnik o načinu vodenja in postopkih za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

· Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti

Tudi poleti se lahko lotite ustanovitve podjetja! Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na data@data.si ali na telefonu 01 600 1530.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri marketing podjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja zanimivosti

Oznakeavtorski članki dejavnosti montaža normirani stroški odgovorni urednik radijska dejavnost radijski voditelj radio razvij medijev s.p. skd 2008 studio

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/31/ko-je-vasa-pisarna-kar-radio/