O-STA

Uradno višji davek od dohodkov pravnih oseb

Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2, se zvišuje s 17 na 19 odstotkov.

Novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), ki prinaša novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb. Spremembe na podlagi novele ZDDPO-2N so začele veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2017.

Ukinitev olajšave za donacije političnim strankam

V okviru ureditve olajšav za donacije v 59. členu ZDDPO-2 se ukinja olajšava za donacije političnim strankam. Olajšava se ukinja zaradi uskladitve davčne obravnave donacij z matično zakonodajo, ki ureja politične stranke in njihovo financiranje. Ta ne dovoljuje financiranja političnih strank s strani pravnih oseb.

Spremenjene ugodnosti v zvezi z družbami tveganega kapitala

Spremembe so vezane na prenehanje veljavnosti Smernic Skupnosti o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega kapitala v mala in srednje velika podjetja. Zaradi prenehanja pomoči po shemi za ukrepe tveganega kapitala niso več dovoljene.

S črtanjem določbe četrtega odstavka 61. člena ZDDPO-2 se ukinja posebna (ničelna) stopnja obdavčitve za družbe tveganega kapitala. Za zavezance, ki so v času veljavnosti sheme državne pomoči za tvegan kapital vstopili v to shemo, z dopolnitvijo šestega odstavka 25. člena ZDDPO-2 ureja prehodni režim za izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala.

Do dne ustrezne odobritve nove sheme državne pomoči za tvegan kapital lahko zavezanci, ki so pridobili oziroma imajo lastniški delež v družbah tveganega kapitala, ugodnost izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala uveljavljajo do prenehanja sheme zanje oziroma prenehanja zavezanca ali same družbe tveganega kapitala.

Amortizacija dobrega imena

Ureditev amortizacije za davčne namene je dopolnjena z določbo novega osmega odstavka v 33. členu ZDDPO-2, da se amortizacija dobrega imena ne prizna kot odhodek, četudi je po računovodskih pravnih podlagah obračunana za poslovne namene. Odhodki iz naslova amortizacije dobrega imena za davčne namene tako niso priznani niti uporabnikom SRS niti uporabnikom MSRP, odhodki iz naslova prevrednotenja zaradi oslabitve dobrega imena pa ostajajo davčno priznani tako za uporabnike SRS kot MSRP, v skladu s 23. členom ZDDPO-2.

Preberite tudi: Mini davčna reforma: nova dohodninska lestvica bo, prav tako tudi višja obdavčitev podjetij.