O-STA

Podatki iz kliničnega programa ABOUND, predstavljeni na Svetovni konferenci o pljučnem raku, potrjujejo varnost in učinkovitost zdravila ABRAXANE® pri zahtevnih pacientih

Vmesni rezultati študije dodatno potrjujejo varnost, učinkovitost in prenašanje zdravila pri starejših bolnikih in bolnikih s ploščatocelično obliko naprednega nedrobnoceličnega pljučnega raka, kar se sklada s predhodnimi rezultati iz ključne 3. faze kliničnega testiranja.

BOUDRY, Švica--(BUSINESS WIRE)-- Družba Celgene (NASDAQ:CELG) je danes predstavila vmesne rezultate kliničnega programa ABOUND, ki ocenjuje uporabo zdravila ABRAXANE® (na proteine vezani paklitakselni delci za injekcijsko suspenzijo) (ki se veže na albumin) pri pacientih z napredno obliko nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC). Vmesni rezultati iz kliničnega testiranja ABOUND, ki so bili predstavljeni na 17. svetovne konference o pljučnem raku (WCLC) Mednarodnega združenja za preučevanje pljučnega raka (IASLC), potrjujejo koristi kombinirane terapije z ABRAXANOM in karboplatinom kot prvega zdravljenja pri NSCLC.

Vmesni podatki študije ABOUND.70+ pri 128 starejših bolnikih (nad 70 let), ki so prejeli prvo zdravljenje naprednega NSCLC s kombinacijo ABRAXANE/karboplatin kažejo, da je pri 91 bolnikih (73 %) prišlo do periferne nevropatije (PN) stopnje ≥ 2 ali mielosupresije stopnje ≥ 3 (primarna končna točka). V času analiz je bilo srednje skupno preživetje 14,6 mesecev, srednje preživetje brez napredovanja bolezni pa 6,2 mesecev z upoštevanjem obeh oblik zdravljenja (sekundarni končni točki). Pacienti so bili randomizirani in so prvo terapijo s kombinacijo ABRAXANE/karboplatin prejemali bodisi konstantno tedensko bodisi tedensko po tri tedne z enim tednom premora.i Skupno 80 odstotkov bolnikov je prenehalo z zdravljenjem, večina zaradi neželenih učinkov (24 %) ali napredovanja bolezni (34 %). Pri 34 % bolnikov je prišlo do PN stopnje ≥ 2, do nevtropenije, anemije in trombocitopenije stopnje ≥ 3 pa je prišlo pri 52 %, 21 % oz. 21 % bolnikov. i

Vmesni podatki študije ABOUND.sqm pri 284 bolnikih, ki so prejeli prvo zdravljenje ploščatoceličnega NSCLC v stadiju IIIB/IV s kombinacijo ABRAXANE/karboplatin kažejo, da je bil profil varnosti enak kot pri predhodno objavljenih rezultatih za ploščatocelično obliko bolezni iz ključne III. faze klinične raziskave. ii,iii V uvodni fazi so vsi pacienti prejeli štiri 21-dnevne cikle standardne terapije ABRAXANE/karboplatin.ii Skupno 119 pacientov (42 odstotkov) je zdravljenje prenehalo v uvodni fazi. Večina bolnikov je z zdravljenjem prenehala zaradi napredovanja bolezni (34 %) ali neželenih učinkov (24 %). Najpogostejši neželeni učinki zaradi zdravljenja stopnje 3/4 so bili hematološke narave in vključujejo anemijo (26 %), nevtropenijo (43 %) in trombocitopenijo (15 %).ii

Obe raziskavi ABOUND sta zajemali tudi ocenjevanje kakovosti življenja s tristopenjsko lestvico simptomov pljučnega raka (LCSS), indeksom obremenitve s simptomi, ocenami simptomov pljučnega raka in pljučnih simptomov ter petstopenjskim vprašalnikom o petih dimenzijah EuroQol (EQ-5D-5L). Te vmesne analize nakazujejo, da se je kakovost življenja pri obeh skupinah pacientov na splošno ohranila ali izboljšala. iv,v

"Ti zgodnji podatki iz programa kliničnega testiranja ABOUND so zelo spodbudni, saj potrjujejo dognanja iz ključne III. faze testiranja ABRAXANA glede teh podskupin bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom, ki jih je težko zdraviti," je povedal Michael Pehl, predsednik oddelka za hematologijo in onkologijo podjetja Celgene. "Ti podatki, skupaj s študijami o ABRAXANU, ki še potekajo, in v kombinaciji z novimi agenti in imunoterapijami, nam nudijo boljše razumevanje, kako zdraviti zahtevne skupine bolnikov, in nam bo pomagalo še naprej razvijati prihodnje možnosti zdravljenja."

Ob tem, ko se področje zdravljenja pljučnega raka hitro razvija, se Celgene še naprej zavezuje preučevanju novih kombinacij, ki bi pomagale tistim, ki živijo s pljučnim rakom, vključno z bolniki, ki jim morda imunoterapija in ciljana terapija ne pomagata. ABRAXANE se aktivno ocenjuje kot temeljna terapija pri takšnih pacientih.

Na svetovni konferenci o pljučnem raku bodo predstavili tudi vmesne rezultate študije I. faze imunoterapevtskega agenta nivolumaba v kombinaciji z ABRAXANOM/karboplatinom pri 22 bolnikih z NSCLC stadija IIIB/IV. Bolniki so prejeli štiri cikle standardne terapije ABRAXANE/carboplatin v kombinaciji z nivolumabom, nato pa se je s petim ciklom začela monoterapija z nivolumabom. Primarni končni točki sta bili število bolnikov s toksičnostjo, ki omejuje odmerek, in delež bolnikov z neželenimi učinki zaradi zdravljenja stopnje 3/4 ali prekinitvijo terapije zaradi takšnih neželenih učinkov. Vmesni podatki kažejo, da bi lahko imela kombinacija ABRAXANA/karboplatina z nivolumabom obetavne učinke proti tumorjem pri pacientih z NSCLC v naprednem stadiju brez nepričakovanih neželenih učinkov. vi

Med najpogostejšimi neželenimi učinki stopnje 3/4, ki so se pokazali med študijo, so bile nevtropenija (45 %), anemija (35 %), hipokalemija (15 %) in bruhanje (15 %).vi Študija je bila obrazložena in bolniki se trenutno javljajo za njen drugi del. Dodatni podatki o varnosti in uspešnosti te kombinacije pri več vrstah tumorjev bodo predstavljeni na enem od prihodnjih medicinskih srečanj.

Dodatni podatki o ABRAXANU, predstavljeni na Svetovni konferenci o pljučnem raku

Na Svetovni konferenci o pljučnem raku bo potekala tudi ustna predstavitev s poudarkom na novih dognanjih iz registracijske študije III. faze za ABRAXANE (Povzetek 4460) s poročilom o vplivu globine odziva na preživetje pri bolnikih z naprednim NSCLC pri prvem zdravljenju s kemoterapijo. Na konferenci bodo predstavljene tudi analize iz prakse na ameriških veteranih z NSCLC, pri čemer bo ocenjena razširjenost ploščatoceličnega NSCLC pri veteranih v primerjavi s splošnim prebivalstvom (Povzetek 4737) in razširjenost avtoimunih bolezni pri veteranih z NSCLC (Povzetek 4745).

Druge klinične študije na pobudo raziskovalcev, predstavljene na konferenci, so ocenjevale uporabo ABRAXANA v prvi (Plakata P2.03a-028 in P2.06-018), drugi (Plakati P2.03a-040, P2.03a-054 in P2.03a-056) in tretji (Plakat P2.06-015) terapiji pri bolnikih z napredno obliko NSCLC, pa tudi pri adjuvantni (Plakat P2.03a-070) in neoadjuvantni (Plakat P2.04-034) kemoterapiji in pri kemonaivnih bolnikih z mutacijami EGFR (Plakat P3.02b-061).

O ABOUNDU

ABOUND je program odprtega kliničnega preizkušanja v več fazah in na več centrih za ocenjevanje uporabe ABRAXANA v kombinaciji s karboplatinom ali drugimi novimi agenti, vključno z imunoterapijo, kot začetna ali druga terapija bolnikov z naprednimi oblikami nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC). Preizkusi ABOUND so vključevali bolnike v starosti 70 let in več, pa tudi takšne v slabšem stanju ali s ploščatocelično obliko te bolezni in takšne, ki prejemajo nadaljevalne terapije. vii,viii,ix,x

O ŠTUDIJI O KOMBINACIJI ABRAXANE/NIVOLUMAB

To je odprta multicentrična varnostna študija I. faze o režimih kemoterapije na podlagi ABRAXANA, ki se ga bolnikom daje pred in/ali v kombinaciji z nivolumabom pri raku trebušne slinavke, NSCLC in metastatskem raku dojk. Študija ima šest vej in ocenjuje dve vrsti zdravljenja na vsako od treh vrst/indikacij raka.

O UČINKOVINI ABRAXANE® (nab-paklitaksel)

ABRAXANE® je indiciran za prvo terapijo lokalnega naprednega ali metastatskega nedrobnoceličnega pljučnega raka v kombinaciji s karboplatinom pri bolnikih, ki niso kandidati za operativno zdravljenje ali obsevanje.

Pomembne varnostne informacije

POZOR - NEVTROPENIJA

· Terapija z ABRAXANOM ni primerna za bolnike z izhodiščnim številom nevtrofilcev, nižjim od 1500 celic/mm3. Zaradi opazovanja pojavljanja zaviranja delovanja kostnega mozga, predvsem nevtropenije, ki je lahko huda in privede do okužb, je priporočljivo pri vseh pacientih, ki prejemajo ABRAXANE, izvajati pogosto štetje celic v periferni krvi.

· Opozorilo: Albuminska oblika paklitaksela lahko pomembno vpliva na funkcionalne značilnosti zdravila v primerjavi s tistimi v raztopini. NE ZAMENJUJTE Z ALI ZA DRUGE OBLIKE PAKLITAKSELA.

KONTRAINDIKACIJE

Štetje nevtrofilcev

· Zdravila ABRAXANE se ne sme uporabljati pri pacientih, pri katerih je izhodiščno število nevtrofilcev nižje od 1500 celic/mm3

Alergije

· Pacientov, ki doživijo močno alergijsko reakcijo na ABRAXANE, se ne sme ponovno obremenjevati z zdravilom.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Hematološki učinki

· Zaviranje delovanja kostnega mozga (predvsem nevtrofenija) je odvisno od velikosti odmerka in je toksični učinek, ki omejuje odmerek ABRAXANA. V klinični študiji je do nevtrofenije stopnje 3-4 prišlo pri 47 % bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom.

· Preverjajte mielotoksičnost s pogostim polnim štetjem krvnih celic, tudi pred odmerjanjem na 1., 8. in 15. dan.

· Zdravila ABRAXANE ne dajajte bolnikom z izhodiščnim absolutnim številom nevtrofilcev (ANC) nižjim od 1500 celic/mm3.

· V primeru hude nevtropenije (<500 celic/mm3 7 dni ali več) med terapijo z ABRAXANOM, pri bolnikih z NSCLC pri naslednjih aplikacijah zmanjšajte odmerek ABRAXANA.

· Po priporočilu nadaljujte terapijo s trajno znižanimi odmerki tako za tedenske terapije ABRAXANA kot za karboplatin na vsake tri tedne, ko se ANC povrne na vsaj 1500 celic/mm3 in število krvnih ploščic na vsaj 100.000 celic/mm3 na 1. dan oziroma ANC na vsaj 500 celic/mm3 in število krvnih ploščic na vsaj 50.000 celic/mm3 na 8. in 15. dan cikla.

Živčni sistem

· Senzorična nevropatija je odvisna od odmerka in urnika.

· Pojav senzorične nevropatije 1. ali 2. stopnje običajno ne zahteva prilagajanja odmerka.

· Če se razvije senzorična nevropatija 3. ali višje stopnje, prekinite terapijo z ABRAXANOM, dokler se ne zmanjša vsaj na 1. stopnjo, zatem pa skozi celotno nadaljevanje terapije ohranite znižan odmerek ABRAXANA.

Alergije

· Zabeležene so bile hude in včasih usodne alergične reakcije, vključno z anafilaktičnimi reakcijami.

· Pacientov, ki doživijo hudo alergijsko reakcijo na ABRAXANE, se ne sme ponovno obremenjevati z zdravilom.

Okvara delovanja jeter

· Ker se izpostavljenost in toksičnost paklitaksela pri okvarah delovanja jeter lahko poveča, je pri uporabi ABRAXANA pri bolnikih z okvarami delovanja jeter potrebna previdnost.

· Pri bolnikih z okvarami delovanja jeter je lahko povečana nevarnost toksičnosti, predvsem zaradi mielosupresije, zato je potrebno preverjati, da ne pride do razvoje težke mielosupresije.

· Pri bolnikih z NSCLC in zmernimi do resnimi okvarami delovanja jeter je potrebno začetni odmerek zmanjšati.

Albumin (človeški)

· ABRAXANE vsebuje albumin (človeški), ki je pridobljen iz človeške krvi.

Uporaba pri nosečnosti: Vpliv na nosečnost kategorije D

· ABRAXANE lahko poškoduje zarodek, če ga prejme nosečnica.

· Če se zdravilo uporablja med nosečnostjo ali če bolnica zanosi med terapijo s tem zdravilom, je potrebno pacientko opozoriti na morebitno nevarnost za zarodek.

· Ženskam v rodni dobi je potrebno odsvetovati, da zanosijo med terapijo z ABRAXANOM.

Uporaba pri moških

· Moškim je treba odsvetovati spočetje otrok med terapijo z ABRAXANOM

NEŽELENI UČINKI

Študija nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC)

· Najpogostejši neželeni učinki (≥ 20 %) ABRAXANA v kombinaciji s karboplatinom so anemija, nevtropenija, trombocitopenija, izpadanje las, periferna nevropatija, slabost in utrujenost.

· Najpogostejši resni neželeni učinki ABRAXANA v kombinaciji s karboplatinom so anemija (4 %) in vnetje pljuč (3 %)

· Najpogostejši neželeni učinki, zaradi katerih je potrebno trajno prekiniti zdravljenje z ABRAXANOM, so nevtropenija (3 %), trombocitopenija (3 %) in periferna nevropatija (1 %).

· Najpogostejši neželeni učinki, zaradi katerih je potrebno zmanjšati odmerek ABRAXANA, so nevtropenija (24 %), trombocitopenija (13 %) in anemija (6 %).

· Najpogostejši neželeni učinki, zaradi katerih je potrebno izpustiti ali zadržati dozo ABRAXANA, so nevtropenija (41 %), trombocitopenija (30 %) in anemija (16 %).

· Naslednji pogosti (≥ 10 % pojavnost) neželeni učinki so bili opaženi enako pogosto pri pacientih, zdravljenih z ABRAXANOM in karboplatinom, in pacientih, zdravljenih z injiciranjem paklitaksela in karboplatina: izpadanje las (56 %), slabost (27 %), utrujenost (25 %), zmanjšan apetit (17 %), izčrpanost (16 %), zaprtje (16 %), diareja (15 %), bruhanje (12 %), zadihanost (12 %) in izpuščaji (10 %); deleži pojavnosti veljajo za skupino, zdravljeno z ABRAXANOM in karboplatinom

· Neželeni učinki 3. ali višje stopnje, pri katerih je pri NSCLC razlika med uporabo ABRAXANA in karboplatina ter injiciranjem paklitaksela s karboplatinom ≥ 2 %, so anemija (28 %, 7 %), nevtropenija (47 %, 58 %), trombocitopenija (18 %, 9 %) in periferna nevropatija (3 %, 12 %).

· Neželeni učinki 1.-4. stopnje, pri katerih je pri NSCLC razlika med kombinirano uporabo ABRAXANA in karboplatina ter kombinacijo injiciranja paklitaksela in karboplatina ≥ 5 %, so anemija (98 %, 91 %), trombocitopenija (68 %, 55 %), periferna nevropatija (48 %, 64 %), periferni edem(10 %, 4 %), krvavitve iz nosu (7 %, 2 %), bolečine v sklepih (13 %, 25 %) in bolečine v mišicah (10 %, 19 %).

· Nevtropenija (vseh stopenj) je bila zabeležena pri 85 % pacientov, ki so prejeli ABRAXANE in karboplatin, v primerjavi s 83 % pacientov, ki so prejeli injekcijo paklitaksela in karboplatina.

Izkušnje z ABRAXANOM in drugimi oblikami paklitaksela po začetku trženja

· Zabeležene so bile hude in včasih usodne alergične reakcije na ABRAXANE. Uporaba ABRAXANA pri bolnikih, pri katerih se je v preteklosti pokazala alergija na injekcije paklitaksela ali človeški albumin, ni bila preučevana.

· Zabeleženi so bili primeri srčnega popuščanja, disfunkcije levega prekata in atrioventrikularnega bloka pri uporabi ABRAXANA, predvsem pri posameznikih, ki so že imeli težave z delovanjem srca ali so že bili izpostavljeni kardiotoksičnim zdravilom.

· Zabeleženi so bili primeri ekstravazacije ABRAXANA. Glede na možnost ekstravazacije je priporočljivo natančno spremljati mesto infundiranja ABRAXANA, da bi odkrili morebitno infiltracijo med dodajanjem zdravila.

INTERAKCIJE Z DRUGIMI ZDRAVILI

· Pozornost je potrebna pri uporabi ABRAXANA hkrati z zdravili, pri katerih je znano, da zavirajo ali inducirajo delovanje CYP2C8 ali CYP3A4.

UPORABA PRI SPECIFIČNIH SKUPINAH

Doječe matere

· Ni znano, ali se paklitaksel izloča v človeško mleko. Ker se mnogo zdravil izloča v človeško mleko in zaradi možnosti resnih neželenih učinkov za dojenčke, se je potrebno odločiti bodisi za prekinitev dojenja bodidi za prekinitev uporabe zdravila, pri čemer je potrebno upoštevati pomen zdravila za mater.

Otroci

· Varnost in učinkovitost ABRAXANA pri pediatričnih bolnikih še nista bili ocenjeni.

Starejši

· Mielosupresija, periferna nevropatija in bolečine v sklepih so pogostejši pri pacientih, starih 65 let in več, pri katerih se za zdravljenje NSCLC uporabljata ABRAXANE in karboplatin.

Okvara ledvic

· Obstajajo zadostni podatki, da se dovoljuje priporočene odmerke pri bolnikih z resno okvaro ledvic ali boleznijo ledvic v zadnjem stadiju (ocenjen kreatininski očistek < 30 mL/min).

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE

· Ne uporabljajte ABRAXANA pri bolnikih, pri katerih je skupni bilirubin večji od petkratnika zgornje referenčne vrednosti ali AST večji od desetkratnika zgornje referenčne vrednosti.

· Pri bolnikih z NSCLC in zmernimi do resnimi okvarami delovanja jeter zmanjšajte začetni odmerek.

· Če pride do resne hematološke ali nevrološke toksičnosti, je lahko potrebno zmanjšanje odmerka ali prenehanje uporabe.

· Skrbno spremljajte bolnike.

Preberite celotne informacije o predpisovanju, vključno z opozorili iz navodil za uporabo.

Za celostne informacije glede predpisovanja v Evropi preberite Povzetek lastnosti izdelka.

O družbi Celgene

Družba Celgene s sedežem v mestu Summit v ameriški zvezni državi New Jersey integrirano globalno biofarmacevtsko podjetje, ki se ukvarja predvsem z odkrivanjem, razvojem in komercializacijo inovativnih terapij za zdravljenje rakavih in vnetnih obolenj preko rešitev nove generacije na področjih homeostaze proteinov, imunoonkologije, epigenetike, imunologije in vnetij živčevja. Za več informacij obiščite www.celgene.com. Sledite družbi Celgene na družbenih omrežjih: @Celgene, Pinterest, LinkedIn, Facebook in YouTube.

Izjave glede prihodnosti

Ta izjava za javnost vsebuje izjave o prihodnosti, ki v splošnem ne predstavljajo zgodovinskih dejstev. Takšne izjave prepoznamo po uporabi napovednih izrazov, kot so "pričakuje", "verjame", "namerava", "ocenjuje", "načrtuje", "bo" ali "pričakovano". Napovedne izjave temeljijo na trenutnih načrtih, ocenah, predvidevanju in projekcijah uprave in veljajo samo v času, ko so izrečene. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, da popravimo katerokoli napovedno izjavo v luči novih informacij ali dogodkov v prihodnosti, razen kadar to zahteva zakon. Izjave glede prihodnosti vključujejo tveganja in negotovost, ki jih je večinoma težko predvideti in so v splošnem izven našega nadzora. Dejanski rezultati in izidi se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki jih nakazujejo napovedne izjave, in sicer zaradi vpliva številnih dejavnikov, od katerih mnoge podrobneje obravnavamo v svojem letnem poročilu na obrazcu 10-K in drugih poročilih, predloženih Ameriški komisiji za vrednostne papirje.

i Langer C, et al. Safety and Efficacy Results from ABOUND.70+: nab-Paclitaxel + Carboplatin in Elderly Patients with Advanced NSCLC. Povzetek 4630. Predstavljen na World Conference of Lung Cancer (WCLC) 2016, 4.-7. decembra 2016.

ii McCleod M, et al. Interim Results from ABOUND.sqm: Safety of nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer. Povzetek 4391. Predstavljen na World Conference of Lung Cancer (WCLC) 2016, 4.-7. decembra 2016.

iii Socinsky M, et al. Safety and efficacy of weekly nab®-paclitaxel in combination with carboplatin as first-line therapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncology. 24: 314-321, 2013.

iv Weiss J, et al. ABOUND.70+: Interim Quality of Life Results of nab-Paclitaxel + Carboplatin Treatment of Elderly Patients with NSCLC. Povzetek 4286. Predstavljen na World Conference of Lung Cancer (WCLC) 2016, 4.-7. decembra 2016.

v Thomas M, et al. nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Interim Quality of Life Results from ABOUND.sqm. Povzetek 4343. Predstavljen na World Conference of Lung Cancer (WCLC) 2016, 4.-7. decembra 2016.

vi Goldman J, et al. Interim Results from the Phase I Study of Nivolumab + nab-Paclitaxel + Carboplatin in Non-Small Cell Lung Cancer. Povzetek 4127. Predstavljen na World Conference of Lung Cancer (WCLC) 2016, 4.-7. decembra 2016.

vii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Nab®Paclitaxel With CC486 or Nab®Paclitaxel With Durvalumab, and Nab®Paclitaxel Monotherapy as Second/Thirdline Treatment for Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer (abound2L+). Dostopno na: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250326?term=ABOUNd&rank=3. Prevzeto 30. novembra 2016.

viii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane in Combination With Carboplatin to Treat Advanced NSCL Cancer in the Elderly (ABOUND 70+). Dostopno na: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02151149?term=ABOUNd&rank=2. Prevzeto 30. novembra 2016.

ix ClinicalTrials.gov. Phase II Safety and Tolerability Trial With NabPaclitaxel Plus Carboplatin Followed by NabPaclitaxel for First Line Treatment of NSCLC Subjects With ECOG PS 2 (AboundPS2). Dostopno na: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02289456?term=ABOUNd&rank=4. Prevzeto 30. novembra 2016.

x ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane as Maintenance Treatment After Abraxane Plus Carboplatin in 1st Line Stage IIIB / IV Squamous Cell Non-small Cell Lung Cancer (aboundsqm). Dostopno na: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02027428?term=ABOUNd&rank=6. Prevzeto 30. novembra 2016.

Izvirno različico te izjave za javnost si lahko ogledate na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161206005418/en/

Kontakti

Za Celgene:
Vlagatelji:
908-673-9628
investors@celgene.com
ali
Mediji:
908-673-2275
media@celgene.com

Vir: Celgene Corporation