O-STA

Identifikacijska številka za DDV: Za pridobitev morate predložiti ustrezna dokazila

Davek na dodano vrednost (DDV) se v Sloveniji obračunava in plačuje po splošni 22-odstotni in nižji 9,5-odstotni stopnji od davčne osnove. Zavezanec za DDV postanete, če presežete 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih dvanajstih mesecih. V tem primeru je potrebna identifikacijska številka za DDV. Kako jo pridobiti in na kaj je treba biti pri tem pozoren?

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Kaj je identifikacijska številka za DDV in kako jo pridobiti?

Več informacij

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV se mora vložiti pristojnemu finančnemu uradu. In sicer najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. Zahtevek se predloži elektronsko - prek sistema eDavki ali sistema eVem - lahko pa postopek ob pomoči strokovnjaka opravi tudi na Datini točki VEM.

Na podlagi zahtevka se pridobi identifikacijska številka za DDV. Ta je sestavljena iz predpone SI in davčne številke. Davčni organ jo bo izdal najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, pa čeprav imate manjši skupni obdavčljivi letni promet od 50.00o evrov. Zahtevek lahko predložite že v postopku ustanovitve podjetja. Pogoj pa je, da ste identificirani za namene DDV nato najmanj 60 mesecev. Veste, kdo pa je lahko atipični davčni zavezanec?

Več o DDV-ju in o obveznostih, ki jih imajo davčni zavezanci, izveste na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Identifikacijska številka za DDV za tuje poslovne subjekte

Če ima podjetje sedež v drugi državi, v Sloveniji pa opravljate obdavčljive dobave blaga ali storitev (za katere kot plačnik ni določen prejemnik storitve), mora vložiti zahtevek, na podlagi katerega mu bo izdana identifikacijska številka za DDV. V Sloveniji se mora torej identificirati za namene DDV in najprej pridobiti slovensko davčno številko.

Pred začetkom opravljanja dejavnosti, pa mora vložiti tudi zahtevek, na podlagi katerega mu bo izdana identifikacijska številka za DDV. To mora storiti najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Zahtevek se vloži elektronsko, in sicer z obrazcem DDV-P3 prek sistema eDavki.

K zahtevku mora zavezanec priložiti tudi potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi. Ali pa izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež.

FURS opozarja: Predložite ustrezna dokazila in identifikacijska številka bo izdana hitreje

Finančna uprava RS (FURS) izvaja vse potrebne ukrepe za to, da se identifikacijska številka za DDV izda samo davčnim zavezancem, ki dejansko opravljajo oziroma imajo namen opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost. Ne pa tudi tistim, ki tega namena ne izkažejo. Številni zavezanci namreč zahtevkom, na podlagi katerih se pridobi identifikacijska številka za DDV, ne predložijo zahtevanih dokazil, kar podaljšuje postopke.

Prijava na izobraževanje

FURS zato priporoča, da se dokazila priložijo takoj ob oddaji zahtevka. Ter da se navede kontaktna telefonska številka osebe, ki je pristojna in dosegljiva za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z dokazili.

Pravne ali fizične osebe, ki šele začenjajo opravljati dejavnost, se lahko identificirajo za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi. Denimo pripravljalna dela, prva nabava blaga in nakup opreme. Pri tem se kot dokazilo predloži pogodbe oziroma predpogodbe, poslovni načrt ali pa listine o nabavah za opravljanje dejavnosti, pojasnjujejo na FURS.

Zaradi presoje, ali gre v določenem primeru za opravljanje obdavčljive dejavnosti na ozemlju Slovenije, je zelo pomembno, da davčni zavezanec natančno opiše način opravljanja dejavnosti, so zapisali na FURS. Na primer, kje bo nabavljal blago, kam in komu bo prodajal, kje se bo opravilo uvozno oziroma izvozno carinjenje blaga, kje bo prišlo do prenosa lastništva blaga oziroma ali bo deloval zgolj kot posrednik pri prodaji, kako bo potekal transfer blaga. Navede naj tudi, kakšne storitve bo opravljal, za kakšne naročnike (fizične osebe, poslovne subjekte), konkretna imena dejanskih ali potencialnih dobaviteljev, kupcev, prevoznikov in ostalih poslovnih partnerjev.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki davek na dodano vrednost identifikacijska številka za ddv

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/05/11/identifikacijska-stevilka-za-ddv/