O-STA

Skupščina o poslovanju ZM v letu 2000

430 milijonov zavarovalnim vsotam življenjskih zavarovancev – obravnavan bo predlog za dokapitalizacijo – na nadzornem svetu bi naj razširili upravo ZM

24. julija bo zasedala skupščina ZM, ki bo obravnavala poslovno poročilo ZM za leto 2000. Uprava ZM je skupščini delničarjev ZM predlagala pripis zavarovalnim vsotam življenjskih zavarovancev v višini 430 milijonov tolarjev. Preostali del čistega dobička iz leta 2000 (1.206.633.87 tolarjev) se bo preneslo v poslovno leto 2001 kot nerazporejeni dobiček. Skupščina bo prav tako obravnavala sklep o dokapitalizaciji ZM, potrebni za zagotovitev kapitalske ustreznosti ZM, in sicer v višini treh milijard tolarjev. Prav tako bo 24. julija zasedal nadzorni svet ZM, ki bi naj potrdil predlog za razširitev uprave ZM – z Mitjem Mejačem in Srečkom Čebronom, do sedaj predsednikom in članom uprave Tilie.

Poslovno poročilo ZM med drugim vsebuje poročilo o pomembnejših dogodkih za ZM v letu 2000:

- potrditev skupščin ZM in Tilie o pripojitvi Tilie k ZM
- soustanovitev pokojninskih družb Moja naložba in A
- rast bruto premije za 9,4 odstotka glede na leto 1999
- 26-odstotna rast bilančne vsote in 30-odstotna povečanje zavarovalno-tehničnih rezervacij
- ponovna potrditev certifikata kakovosti poslovanja ISO 9001 v mesecu marcu in oktobru po kontrolni presoji BVQI
- zbranih za 26,3 milijarde tolarjev premij, kar pomeni 9,4-odstotno rast na leto 1999
- porast življenjskih zavarovanj za 15 odstotkov glede na leto 1999, torej za 3 odstotke nad planom
- novi produkt - individualna premoženjska zavarovanja – kije po uvedbi julija 2000 povečal premijo za 25,3 odstotka oz. 140 milijonov tolarjev
- visok učinek naložbenih aktivnosti (1,468 milijard tolarjev v življenjskem portfelju in 604 milijone v premoženjskem)
- izplačano za 15,4 milijarde odškodnin, kar pomeni 10-odstotno rast v primerjavi z letom 1999, in skoraj 11 odstotkov manj, kot je povprečje zavarovalnic v Sloveniji
- skupno ustvarjeno za 431 milijonov dobička,
- 430 milijonov tolarjev za pripis zavarovalnim vsotam življenjskih zavarovancev

Za zagotovitev zakonsko opredeljene kapitalske ustreznosti ZM bi naj ZM izvedla dokapitalizacija ZM z izdajo 3 milijonov rednih delnic po nominalni vrednosti tisoč tolarjev, skupaj torej 3 milijarde tolarjev. Delnice bi naj bile vpisane najkasneje do 31. oktobra letos. Obstoječi delničarji bi naj imeli prednostno pravico vpisa novih delnic v sorazmernem deležu v osnovnem kapitalu družbe v roku 14 dni, ki bo začel teči 25. julija, seveda če bo skupščina predlog potrdila.