O-STA

Dopolnilna dejavnost na kmetiji - priložnost za dodaten zaslužek

Dopolnilna dejavnost na kmetiji omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji. Letni dohodek iz tovrstne dejavnosti ne sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Bi radi dodatno zaslužili? Kakšne možnosti prinaša dopolnilna dejavnost na kmetiji?

Več informacij

Vrste dopolnilnih dejavnosti in vse druge pogoje, vezane na njihovo opravljanje, natančno določa Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15).

Kaj se lahko opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji?

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

  • predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
  • predelava gozdnih lesnih sortimentov;
  • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
  • vzreja in predelava vodnih organizmov;
  • turizem na kmetiji;
  • dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
  • predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
  • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
  • svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
  • socialno-varstvene storitve.

Če pa bi kmet želel opravljati dejavnost, ki ne sodi v naštete skupine, se lahko odloči tudi za ustanovitev podjetja. Kako le-ta poteka in katere dejavnosti izbrati, razlagamo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. Morebitne ideje za posel pa lahko preverite na seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Na isti kmetiji se sicer lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti, a se za isto vrsto dejavnosti lahko določi samo en nosilec dejavnost. Sicer pa lahko dejavnost, poleg nosilca, izvajajo tudi nosilec kmetije, člani kmetije in zaposleni na kmetiji (vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev).

Kakšni so pogoji?

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora pred začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobiti dovoljenje upravne enote. Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati namreč šele po pridobitvi dovoljenja in po tem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

Osnovni pogoj za pridobitev dovoljenja je, da ima kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin. Natančnejši pogoji pa so določeni za posamezno vrsto dopolnilne dejavnosti na kmetiji v že omenjeni uredbi.

Do 30. junija je treba lanski dohodek sporočiti upravni enoti

Na podlagi oddane vloge se izda dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v Register kmetijskih gospodarstev, kamor se vpiše tudi letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti. Tega mora nosilec dopolnilne dejavnosti sporočiti upravni enoti, kot to določa Zakon o kmetijstvu. Dohodek iz dopolnilnih dejavnosti morajo kmetje javiti svoji upravni enoti do 30. junija za preteklo leto. Podatke pridobijo od organizacije, ki vodi knjigovodstvo za kmetijo. Če pa kmetija to izvaja sama, ga pripravi sama.

Na podlagi davčne zakonodaje mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji davčnemu organu Finančni upravi RS predložiti davčni obračun DohDej za koledarsko leto v zakonskem roku, to je najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Oziroma v primeru, ko dopolnilna dejavnost na kmetiji preneha med koledarskim letom, v roku 60 dni od zaključka opravljanja dejavnosti. Pri tem vam lahko pomagajo tudi Datini davčni svetovalci.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki dopolnilna dejavnost na kmetiji furs

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/23/dopolnilna-dejavnost-na-kmetiji/