O-STA

Dividenda v višini 13,28 evrov na delnico

Na skupščini Gorenjske banke so bili danes sprejeti vsi predlagani sklepi, vključno s predlogom razdelitve ugotovljenega bilančnega dobička, po katerem se delničarjem izplača dividendo v višini 13,28 evra na delnico.

Gorenjska banka je v letu 2016 ustvarila 6.298.756,24 evra čistega dobička. Bilančni dobiček, ki poleg čistega dobička iz leta 2016 vključuje tudi zadržani dobiček, je ugotovljen v višini 6.784.017,01 evra. Po sklepu skupščine se bilančni dobiček v višini 4.724.001,44 evra razdeli delničarjem, preostali bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2016 v višini 2.060.015,57 evra pa ostane nerazporejen.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnih 59,9 odstotka delnic s pravico do glasovanja, se je seznanila tudi z Letnim poročilom banke, upravi in nadzornemu svetu pa je za poslovno leto 2016 podelila razrešnico.

Gorenjska banka je sicer v letu 2016 ustvarila 13,4 milijona evrov dobička iz rednega delovanja. Oblikovala je za 5,9 milijona evrov oslabite in rezervacij, poslovno leto pa tako sklenila s 6,3 milijona evri čistega dobička. Kapital je v letu 2016 povečala za 16,6 milijona na več kot 200 milijonov evrov. Povečala je tudi obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, in sicer za 4,3 odstotka na 1,51 milijarde evrov.

Tudi v letošnjem letu je Gorenjska banka pri doseganju ciljnih stopenj rasti in načrtovanih ključnih kazalnikov poslovanja zelo uspešna. V prvem polletju je tako ustvarila 5,3 milijona evrov dobička iz rednega delovanja in 3,6 milijona evrov čistega dobička. Ohranja visoko, 17,1-odstotno kapitalsko ustreznost.

Bilančno vsoto je v prvem polletju 2017 povečala za 13,2 odstotka na 1,71 milijarde evrov. Rast je zabeležila tako pri obsegu kreditnih poslov, ki so se v letošnjem letu povečali za 4 odstotke, kot pri obsegu vlog, kjer je v letošnjem prvem polletju zabeležila 12-odstotno rast. Tako na segmentu kreditiranja kot na segmentu vlog Gorenjska banka krepi tržni delež. Ohranja tudi položaj enega vodilnih domačih ponudnikov leasinga vozil in opreme.