O-STA

Zadruga: Kako jo ustanoviti in kako deluje?

Zadruga je organizacija, ki pospešuje gospodarske koristi in razvija gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov. Temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Število njenih članov ni vnaprej določeno. Gre torej za eno izmed poslovnih oblik. Nekatere lahko ustanovite na VEM točki Data, za druge pa je potreben obisk pri notarju.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Nimate izkušenj z vodenjem poslov? Pridite na Abecedo poslovanja.

Več informacij

Po statistiki Mednarodne zadružne zveze zadruge različnih vrst (kreditne, kmetijske, obrtne, stanovanjske, potrošniške, delavske, izobraževalne, zdravstvene) v svetu povezujejo 800 milijonov članov ter zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest. V Sloveniji njihovo poslovanje ureja Zakon o zadrugah.

Kateri so organi zadruge?

Za zadrugo je značilna članska samouprava. Člani iz svojih vrst volijo organe zadruge, torej predsednika, člane upravnega odbora in člane nadzornega organa.

Organizacijska struktura je prilagojena velikosti zadruge. Zadruga z manj kot 10 člani mora imet poleg občnega zbora, ki je najvišji organ zadruge, vsaj še predsednika in nadzorni organ.

Zadruge, ki imajo deset članov ali več, pa morajo poleg predsednika imeti še najmanj tričlanski upravni odbor. Pri tem velja, da je predsednik upravnega odbora po položaju predsednik zadruge. Zadruga, zlasti z večjim obsegom poslovanja, ima lahko tudi direktorja, ki vodi njeno poslovanje.

Kakšna pa so pravila, ki jih morajo upoštevati zadruge pri svojem poslovanju? Koristne informacije dobite na Abecedi poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Kako se ustanovi zadruga?

Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o njeni ustanovitvi. Pogoj je, da ima najmanj tri ustanovitelje, ki so lahko fizične ali pravne osebe. V ustanovitvenem aktu morajo biti navedeni podatki o ustanoviteljih, sklep o sprejemu zadružnih pravil, sklep o izvolitvi organov zadruge, datum in kraj ustanovitvenega občnega zbora, vsebovati pa mora tudi podpise vseh ustanoviteljev. Obvezni sestavni del akta so tudi zadružna pravila. Njihovo temeljno vsebino predpisuje zakon.

Medtem ko ustanovitev podjetja lahko brezplačno opravite na VEM točki Data, pa se pri zadrugi postopki opravljajo pri notarju. Ta skupaj z ustanovitelji pripravi ustanovitveni akt, lahko pa zadružniki sami spišejo ustanovitvene dokumente in jih nato notarju odnesejo le zato, da ta overi podpise.

V nadaljevanju morajo ustanovitelji na okrožnem sodišču, na območju katerega ima zadruga sedež, oddati vlogo za vpis zadruge v sodni register.

Vloga mora vsebovati:

  • 3 izvode vloge za vpis v sodni register,
  • izvirnik akta o ustanovitvi zadruge, na katerem so overjeni podpisi vseh ustanoviteljev, in zadružna pravila, ki so sestavni del tega akta,
  • sklep o imenovanju prvih članov organov zadruge.

Sodišče nato izda sklep o vpisu zadruge v sodni register. Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pa zadruga pridobi pravno in poslovno sposobnost. V ustanovljeno zadrugo se lahko nato, pod pogoji, določenimi v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe.

Prijava na izobraževanje

Evropska zadruga

Zadruge vse bolj delujejo in sodelujejo tudi čezmejno. To spodbuja tudi Evropska unija, zato je omogočila ustanavljanje evropskih zadrug. Ustanovi jih lahko vsaj pet ali več fizičnih ali pravnih oseb ali z združitvijo nacionalnih zadrug, ob pogoju, da prihajajo vsaj iz dveh različnih držav. Osnovni kapital za ustanovitev evropske zadruge pa ne sme biti manjši od 30.000 evrov.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki ustanovitev podjetja ustanovitev zadruge vem točka zadruga

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/10/16/zadruga/