O-STA

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb, vendar vam od nekaterih prihodkov davka ni treba plačati. Kateri so torej dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine?

Informativni izračun dohodnine za leto 2017

Izračun dohodnine 2017 - olajšava za otroke

>>> Razmišljate, da je ustanovitev podjetja tisto, kar bi vam lahko prineslo dodaten zaslužek? Potem ste na pravem mestu! Vse potrebne informacije lahko dobite na dveh brezplačnih izobraževanjih: Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo in Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino so obdavčeni dohodki, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan ali prejet.

Dohodki, ki so obdavčeni z dohodnino, so:

 • dohodki iz zaposlitve,
 • dohodki iz dejavnosti,
 • dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 • dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
 • dohodek iz kapitala in drugi dohodki.

T. i. drugi dohodki fizične osebe so praviloma tisti, ki jih ni mogoče šteti med nobeno od predhodno naštetih skupin dohodkov. Nekateri izmed njih so oproščeni plačila dohodnine (107. člen ZDoh-2).

>>> Ne pozabite na oddajo vloge za vzdrževane družinske člane!

Kateri so dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine?

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so v Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) natančno opredeljeni od 19. do 34. člena. V nadaljevanju jih na kratko izpostavljamo. Če pa potrebujete konkreten nasvet, vam nudimo davčno svetovanje.

Dohodnina se ne plača od:

 • pomoči in subvencij (več v 20. členu zakona),
 • dohodkov, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, ki so določeni po posebnih zakonih (dohodnine se na primer ne plača od dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost, doživljenjske mesečne rente, veteranskega dodatka - več v 21. členu zakona),
 • dohodkov iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (dohodnine se na primer na plača od invalidnine, varstvenega dodatka k pokojnini, dodatka za pomoč in postrežbo - več v 23. členu zakona),
 • dohodkov v zvezi z izobraževanjem (dohodnine se na primer ne plača od štipendije, prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza, prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane - več v 25. členu zakona).

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so tudi tisti iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti. Dohodnine se ne plača od:

 • starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka,
 • otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
 • denarnih pomoči za brezposelnost,
 • dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Kateri dohodki so še izjeme?

Poleg zgoraj navedenih dohodkov, se dohodnina ne plačuje tudi od:

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

 • dohodkov, povezanih s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo (več v 26. členu zakona),
 • odškodnin (več v 27. členu zakona),
 • vrnitev premoženja (dohodnine se na primer ne plača od vrnitve premoženja v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij),
 • dohodkov, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja (dohodnine se na primer ne plača od dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o vojaški službi in rezervni sestavi, dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka - več v 24. členu zakona),
 • drugih dohodkov v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki (dohodnine se na primer ne plača od zamudnih obresti ali povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka - več v 30. členu zakona),
 • dohodkov iz zaposlitve in iz dejavnosti (dohodnine se na primer ne plača od prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju, za delo pripornikov, obsojencev, mladoletnikov, za opravljanje občasne ali začasne nege ali pomoči invalidom, za denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ali drugih prvenstvih - več v 31. členu zakona)
 • nekaterih drugih dohodkov (dohodnine se na primer ne plača od posmrtnine, ki jo prejme posameznik, pokojninske rente in odkupne vrednosti ali dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja, ki ga v okviru akcije organizira šola - več v 32. členu zakona),
 • dohodkov nerezidentov (več v 33. členu zakona),
 • dohodkov rezidentov - uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki (več v 34. členu zakona).

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so tudi tisti, ki se ne vštevajo v davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja. Opredeljeni so v 44. členu ZDoh-2. Več pa si o njih lahko preberete v prispevku Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati? - 2. del.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki dohodnina 2017 izračun dohodnine zakon o dohodnini zdoh-2

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/31/dohodki-ki-so-oprosceni-placila-dohodnine/