O-STA

Sredstva za program Erasmus+ vsako leto višja

EU je Sloveniji za izvajanje programa Erasmus+ in njegovih predhodnikov (za področje izobraževanja in usposabljanja) doslej namenila že več kot 108 milijonov evrov.

Sredstva za program Erasmus+, najuspešnejši program Evropske unije, za Slovenijo iz leta v leto naraščajo, v letu 2018 imamo v Sloveniji za izvajanje programa Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja na voljo več kot 18 milijonov evrov (kar je 17% več kot lani), najbolj pa so se zvišala sredstva za področje šolskega izobraževanja, in sicer kar za 23%. Nadvse pa smo uspešni tudi pri razdelitvi le-teh, razdelimo jih namreč v celoti. Visok je tudi odstotek porabe razdeljenih sredstev - v do sedaj zaključenih projektih je poraba višja od 97 %.

Kako dobro v programu sodelujejo slovenske organizacije?

Zanimanje za sodelovanje v programu še vedno presega razpoložljiva sredstva - v letu 2017 smo lahko odobrili le 56 % vseh prejetih vlog (175 od 311).

Od leta 2007 je v evropskih projektih sodelovalo že 76 % vseh slovenskih osnovnih šol, 97 % vseh srednjih šol ter 79 % vseh višjih in visokošolskih zavodov. Na področju izobraževanja odraslih je pridobilo vsaj en evropski projekt že 80 % vseh ljudskih univerz. Na razpisu 2017 so vloge oddale različne organizacije iz prav vseh slovenskih regij, največ pa smo jih prejeli iz Osrednjeslovenske regije, ki ji sledita Podravska in Savinjska regija.

V Sloveniji program izvajamo že od leta 1999, za področje izobraževanja, usposabljanja in športa skrbi nacionalna agencija CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja), ki prav letos obeležuje 15. obletnico.

Kakšni so plusi programa Erasmus+?

Številne študije dokazujejo, da program pozitivno vpliva na razvoj medkulturnih kompetenc udeležencev, na strokovni razvoj pedagoškega kadra ter na dvig kakovosti izobraževanja. Direktorica CMEPIUS-a dr. Alenke Flander meni, da sodelovanje v evropskih programih pripomore k razvoju področij, ki so za Slovenijo ključni gradniki kakovostnega izobraževanja na vseh ravneh. Udeleženci z mednarodnimi izkušnjami bolje poznajo in uporabljajo sodobne načine poučevanja in učenja, takšni učitelji pa so tudi bolj motivirani za uvajanje novosti v pouk. Po mnenju ravnateljev in učiteljev tovrstni mednarodni projekti soustvarjajo pozitivno šolsko in razredno klimo ter pripomorejo k prepoznavnosti šole tako v lokalnem kot regionalnem okolju, obenem pa na poklicnem področju tkejo tudi močnejše vezi z delodajalci.

V Sloveniji program vsako leto omogoči izkušnjo mednarodne izmenjave nekaj tisoč slovenskim dijakom, študentom, učiteljem ter članom akademskega osebja.

Vmesna ocena programa Erasmus+

V poročilu Evropske komisije o vmesni oceni programa Erasmus+, ki je bilo objavljeno 31. 1. 2018, je bilo ugotovljeno, da zainteresirane strani zelo cenijo program Erasmus+, prav tako splošna javnost, ki zanj meni, da je tretji najbolj pozitiven rezultat EU. V skladu s poročili so upravičenci programa več kot 90-odstotno zadovoljni z njim.

Program ima pozitiven učinek na udeležence izobraževanja (študente, vajence, prostovoljce, mlade itd.) pri pridobivanju spretnosti in kompetenc, zaradi česar se povečata zaposljivost in podjetnost ter se skrajša prehod iz izobraževanja v zaposlitev (za 13 % bolj v primerjavi s posamezniki, ki se niso udeležili programa Erasmus+ ali predhodnih programov). Iz ocene je razvidno, da program Erasmus+ spodbuja pripravljenost za delo ali študij v tujini (+31 %) in razvoj znanja tujih jezikov (7-odstotno izboljšanje pri preskušanju usposobljenosti), da vpliva na posameznikovo pozitivno dojemanje vrednosti učenja za poklicni in osebni razvoj (+8 %) in da izboljšuje celo delež zaključenega šolanja (+2 %).

Sodelovanje delavcem (učiteljem, vodjem usposabljanja, mladinskim delavcem, osebju itd.) omogoča poklicni razvoj, predvsem v smislu več možnosti mreženja in večje uporabe digitalnih virov, in močnejšo pripadnost Evropi.

Vabljeni tudi k ogledu vmesne ocene programa Erasmus+ za Slovenijo, v kateri smo ugotovili, da sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih projektih EU med drugim doprinaša k boljšemu poznavanju in uporabi sodobnih načinov poučevanja in učenja, razvoju kakovosti praktičnega usposabljanja dijakov, strokovnemu razvoj pedagoškega osebja in vseh sodelujočih, ter k večji prepoznavnosti in odprtosti organizacij do lokalnega okolja in tudi širše.